Porady eksperta

Deklaracja VAT-R a status czynnego płatnika VAT

Użytkownik serwisu prowadzi działalność gospodarczą oraz złożył deklarację VAT-R. Użytkownik zwrócił się do naszych ekspertów z zapytaniem, kiedy staje się czynnym płatnikiem podatku VAT. Poniżej porada przygotowana przez zespól naszych ekspertów.

Zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa”) podmioty, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie przepisów Ustawy lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Oznacza to, że powyżej wskazani podatnicy mają możliwość wyboru, czy chcą być płatnikami podatku VAT. W sytuacji, gdy zdecydują się na taki krok, powinni złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację na druku VAT-R.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Ustawy, „Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", (…) i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.”

Rejestracja takiego podatnika może potrwać nawet kilka tygodni. Wtedy, podatnik staje się czynnym podatnikiem VAT z mocy prawa, a nie na podstawie decyzji organu podatkowego. Powinien on prowadzić działalność i wystawiać faktury (oraz faktury zaliczkowe) powiększone o należny podatek VAT. Zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie, powinność ta dotyczy także podmiotów jeszcze niezarejestrowanych do VAT.

W polu 38 deklaracji VAT-R należy podać dzień-miesiąc-rok, od której podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa. Zgodnie z przedstawionym przez użytkownika serwisu stanem faktycznym, wskazuje on, że deklaracja VAT – R została złożona w dniu 24.09.2020 r. Zgodnie z domniemaniem ekspertów przyjmujemy, że użytkownik serwisu wcześniej nie wykonywała żadnych czynności objętych ustawą o podatku VAT.

Należy wskazać, że jeśli po dacie złożenia deklaracji użytkownik serwisu wykonał czynność objętą Ustawą np. otrzymał zaliczkę to należy ją opodatkować i wykazać za miesiąc w którym zostanie otrzymana.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Przyjmuje się, że z chwilą złożenia deklaracji VAT – R, podatnikowi na podstawie art. 88 Ustawy przysługuje także prawo odliczenia podatku.

Powyższy pogląd potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 lutego 2019 r. nr 00113-KDIPT1-1.4012.895.2018.2.MH, zgodnie z którą, od chwili złożenia deklaracji, po eliminacji przesłanek negatywnych następuje prawo odliczenia należnego podatku. „(...) Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże, aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika.

Dopiero usunięcie negatywnej przesłanki, poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca złożył pierwszą deklarację podatkową) spowoduje możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Dopełnienie ww. wymogów umożliwi Wnioskodawcy realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.”

Stan prawny na dzień 28 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020.106).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny