Porady eksperta

Czy urządzenie służące do mycia samochodów wymaga pozwolenia na budowę? Czy punkt mycia pojazdów i myjnia samochodowa, to dwa różne podmioty? Jak wyglądają formalności związane z podjęciem tego typu działalności?

Pytanie z dnia 19 października 2017

Przedstawiony problem: Czy urządzenie służące do mycia samochodów wymaga pozwolenia na budowę? Czy punkt mycia pojazdów i myjnia samochodowa, to dwa różne podmioty? Jak wyglądają formalności związane z podjęciem tego typu działalności?

Odpowiedź: Punkt mycia pojazdów i myjnia samochodowa, to jeden rodzaj działalności (usług).

Przy otwieraniu własnej myjni samochodowej, należy przede wszystkim pamiętać o założeniu działalności gospodarczej i jej właściwej rejestracji, a w tym o oznaczeniu rodzaju działalności wg PKD (dla myjni samochodowej - 45.20.Z). Zachęcamy do skorzystania z porady o wyborze formy działalności, która znajduje się na stronie internetowej serwisu mikroporady.pl. Przy zakładaniu działalności ważny jest także wybór formy opodatkowania, na stronie Serwisu znajduje się instrukcja w tym zakresie.

Aby otworzyć myjnię samochodową, czy też punkt mycia samochodów (zakład usługowy) potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja, w tym projekt dla potrzeb uzgodnień podłączeń infrastruktury, tj.: woda, energia elektryczna, a następnie trzeba przygotować i złożyć wnioski o:

 1. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. pozwolenie na budowę,
 3. pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wykonywania czynności, robót, urządzeń lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego.

Ad. 1. O otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy, należy wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 prawa budowlanego. Zgodnie z art. 32 i art. 33 prawa budowlanego, wniosek o pozwolenie na budowę należy wypełnić na urzędowym formularzu, który dostępny jest na stronach internetowych starostw. Właściwy Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin ten może się wydłużyć do 65 dni. Jeżeli wystąpią braki w dokumentacji, trzeba będzie dokonać uzupełnień i tym samym sprawa może się przedłużyć.

Jeżeli w planie zagospodarowania dla wcześniej istniejącej tam piekarni jest zapis, że teren wraz z obiektem będzie użytkowany na potrzeby działalności gospodarczej, to zmiana planu nie będzie potrzebna, gdyż prowadzenie myjni samochodowej jest także działalnością. Natomiast jeżeli w planie jest zapis o tym, że teren wraz z obiektem został przeznaczony na użytkowanie poprzez prowadzenie piekarni, to zakładając myjnie samochodową plan zagospodarowania będzie musiał ulec zmianie.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Należy ją zgłosić po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Wzory zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych właściwych organów. Dane, które trzeba umieścić w zgłoszeniu są szczegółowo określone w art. 71 ust. 2 prawa budowlanego. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostaną zawarte wszystkie potrzebne informacje, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Ad. 2. Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zezwalającym na rozpoczęcie i prowadzenie budowy „obiektowej" lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 prawa budowlanego). Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć budowy budynku ani innych robót budowlanych. Na stronie mikroporady.pl znajduje się instrukcja, jak krok po kroku wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z kategorią XVII załącznika do ustawy prawo budowlane, myjnie samochodowe co do zasady są obiektami budowlanymi.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 1261/15): 

Rozstrzygając spór co do tego, czy urządzenia myjni stanowią urządzenia budowlane Kolegium zauważyło, że występujące zwykle urządzenia myjni w postaci: układu podgrzewania wody, układu wysokiego ciśnienia, systemu zmiękczania i demineralizacji wody są urządzeniami stanowiącymi elementy składające się na całość obiektu budowlanego, jakim jest myjnia. Wskazane elementy powyższe w postaci urządzeń myjni wraz z częściami budowlanymi tworzą w połączeniu ze sobą samodzielną jednostkę. Sąd zauważył również, że urządzenia te mogły być zamocowane bez pozwolenia na budowę, a ponadto mogą być demontowane i zastępowane nowymi bez naruszenia struktury myjni.

W związku z powyższym, samo ,,postawienie’’ sprzętu, który będzie służył do mycia samochodów pod wiatą, nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast jego przyłączenie oraz przebudowa wiaty już tak. Serwis mikroporady.pl nie zna dokładnego stanu technicznego itp. wiaty, która ma być wykorzystywana do celów prowadzenia myjni samochodowej.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego: 

Zasadna jest zatem konkluzja, że myjnia bezdotykowa jako zespół urządzeń technicznych zamontowanych w części budowlanej niezbędnej do ich funkcjonowania, tworzy wraz z tą częścią całość techniczno – użytkową, co przesądza kwalifikację jej do budowli na podstawie art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 1 lit. b) P.b, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Ad. 3. Pozwolenie wodnoprawne jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wydawane jest na podstawie złożonego wniosku. Do jego wydania upoważnieni są właściwi ze względu na miejsce i zakres oraz warunki korzystania z wnioskowanego pozwolenia, starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od dnia 15 listopada 2008 r., byli również dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jednak aktualnie nowa ustawa prawa wodne wprowadza nowy podmiot Przedsiębiorstwo Wody Polskie i to jego jednostki będą wydawać pozwolenia.

Zgodnie z art. 131 ustawy prawo wodne wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, musi aktualnie zawierać w szczególności operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Dokładną treść operatu określa art. 132 Ustawy. Składa się z dwóch podstawowych części opisowej oraz graficznej. Powinien być dołączony do wniosku także w wersji elektronicznej jako dokument tekstowy, zaś jego część graficzna w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego powinien zawierać także:

 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • instrukcję gospodarowania wodą,
 • dokumentację hydrogeologiczną,
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywany jest w trybie procedury administracyjnej przewidzianej kodeksem postępowania administracyjnego (dalej jako: k.p.a.) oraz przepisami proceduralnymi zawartymi w ustawie prawo wodne w art. 127. Przepisy ustawy prawo wodne, zarówno aktualne jak i nowe, regulujące postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego mają pierwszeństwo przed przepisami k.p.a., oznacza to, że w przypadku odmiennego uregulowania określonej materii w tych dwóch ustawach zastosowanie będzie miał przepis zawarty w prawie wodnym. Jednakże w kwestiach postępowania nie uregulowanych w prawie wodnym zastosowanie będą miały przepisy k.p.a.

Jeżeli wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie zawierał braki formalne, tj. nie zostały do niego dołączone wymagane załączniki, dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zakładu lub pełnomocnictwo pełnomocnika, który podpisał się pod wnioskiem, stosownie do art. 64 k.p.a., organ obowiązany jest wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Nowa ustawa prawo wodne wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Z wyjątkiem art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541-542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak również z wyjątkiem art. 532 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; art. 524 który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7, art. 274 pkt 1 oraz art. 303 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz. 1332)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1121)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2016, poz. 1566) – ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów wskazanych powyżej

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT