Porady eksperta

Brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę

Użytkowniczka zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Zakładam szkołę niepubliczną od września i zastanawiam się jak zawrzeć umowę z nauczycielami. Zależy mi, aby umowa była zawarta na dwa semestry bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. Boje się sytuacji gdy nauczyciel po pierwszym semestrze powie, aby podnieść znacznie wynagrodzenie albo odchodzi i będę szukać kogoś na zastępstwo kto nie zna klasy.

Na wstępie należy wskazać, że umowa o pracę podpisana na czas określony (w przedmiotowym stanie faktycznym umowa zostanie zawarta na dwa semestry, tj. na rok) jest specyficznym rodzajem umowy terminowej. Podstawowym celem takiej umowy jest zweryfikowanie czy osoba zatrudniona na danym stanowisku spełnia oczekiwania pracodawcy. Czas obowiązywania takiej umowy powinien wykorzystać również pracownik, sprawdzając swoje miejsce pracy i oceniając, czy jest ono satysfakcjonujące i spełnia jego oczekiwania. Umowa tego typu jest podpisywana najczęściej po okresie próbnym. Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się mniejszą ochroną pracownika niż w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowy terminowe nie gwarantują pracownikom trwałości stosunku pracy.

Umowa na czas określony została zawarta między stronami stosunku pracy na z góry określony termin. Tendencje do proponowania pracownikom tego rodzaju umów skłoniły ustawodawcę do zmian prawnych dotyczących maksymalnego okresu ich obowiązywania. Obecnie umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy.

Należy przy tym dodać, że zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Umowę terminową można rozwiązać w takim samym trybie, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, tzn:

  • za porozumieniem stron,
  • przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku podpisania porozumienia stron warunki zakończenia współpracy między stronami mogą przybrać dowolną formę. Wszystko w tej sytuacji jest uzależnione od woli obu stron.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z góry ustala się, ile wynosi okres wypowiedzenia danej umowy. Brak okresu wypowiedzenia w umowie nie ma znaczenia, ponieważ warunki tego dotyczące zostały określone w Kodeksie pracy.

Sposób rozwiązania umowy określają przepisy Kodeksu pracy, zatem ustalenie braku okresu wypowiedzenia w umowie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Wprowadzenie postanowienia zakazującego rozwiązanie umowy stanowi klauzulę niedozwoloną. Jeśli w umowie o pracę nie ma takiego postanowienia, nie oznacza to, że umowy nie można wypowiedzieć.

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, którą obowiązują takie same zasady dotyczące jej rozwiązywania, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Co istotne, brak okresu wypowiedzenia w umowie o pracę nie jest błędem ani nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków, ponieważ okresy wypowiedzenia umów są określane odgórnie przez przepisy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku umów cywilnoprawnych. Zarówno w przypadku umowy o współpracę, jak i umowy zlecenia nie można zakazać jej wcześniejszego wypowiedzenia. Ewentualnie, w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej można lepiej zabezpieczyć interesy Zleceniodawcy poprzez wprowadzenie dłuższego okresu wypowiedzenia. Wcześniejsze nieuzasadnione rozwiązanie umowy może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie Zleceniobiorcy.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :) 

Stan prawny na dzień: 13 lipca 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Formy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową dwustronną, która zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Teoretycznie, jeśli strony umowy nie postanowią inaczej, to każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. 

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana z zachowaniem bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia w zależności od wystąpienia konkretnych przesłanek.

Umowa o pracę może także zostać rozwiązane na mocy porozumienia stron.

Ponadto, umowa o pracę może wygasnąć z chwilą upływu terminu na który została zawarta być np. w przypadku śmierci pracownika / pracodawcy.

W załączonym poradniku zebraliśmy w tabeli wszystkie możliwe formy rozwiązania umowy o pracę porównując je do siebie.

Po zapoznaniu się z zawartością tabeli będziesz wiedział m.in. kiedy przysługuje ci okres wypowiedzenia, czy możliwe jest zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym w danej formie a także z jakim roszczeniem możliwe jest wystąpienie do sądu pracy w przypadku niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę.

Zachęcamy do pobrania tabeli i poszerzania swojej wiedzy!


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT