Porady

Program 500+ a działalność gospodarcza

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Głównym celem programu jest wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem ich potrzeb życiowych dzieci oraz wychowaniem.

Program-500-a-dziaalnosc-gospodarcza

Zgodnie z założeniami programu, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko (do 18 roku życia - w przypadku osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 roku życia, drugie liczone jest jako dziecko pierwsze, a świadczenie przyznawane jest dopiero na trzecie dziecko), a następnie wypłacane bez względu na wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny, a więc i dla przedsiębiorców

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11022016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu,rzs95c8t0,1.html

Ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( teks jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), dalej u.ś.r, wdrożono program "Rodzina 500+", w ramach którego przyznano rodzinom prawo do świadczenia wychowawczego. Celem wprowadzenia tej pomocy jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka ale dopiero po spełnieniu kryterium dochodu przyapadającego na każdego członka rodziny w wysokości poniżej 800 zł lub 1200 zł netto na osobę w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Jak wynika z ustawy, wniosek o świadczenie wychowawcze mogą składać, jak każdy także przedsiębiorcy. Dla nich jest istotne, jaki i z jakich źródeł dochód jest uwzględniony w kryterium dochodowym. Dla ustalenia tego, ważne są istotne w tym zakresie definicje.

Dziecko – oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Natomiast rodzina – oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Pełny słownik pojęć zawiera art 2 u.ś.r.

Ważne:

Zarówno renta socjalna jak i renta rodzinna są przychodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w art 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm) dalej u.p.d.o.f., winny być uwzględnione w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Świadczenie otrzymuje rodzina bez względu na stan cywilny rodziców- zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Gdy rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci, Jeśli natomiast po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka drugi rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustali, kto sprawuje opiekę. W tym celu organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

 

Kryterium dochodowe

Generalnie zasiłek przysługuje w przypadku posiadania min. 2-jga dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli natomiast członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Pojęcia związane z dochodem rodziny definiuje art 2 u.ś.r.

Przykładowo:

 • dochód - oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (patrz ramka),
 • dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dochód rodziny - oznacza sumę dochodów poszczególnych członków rodziny, wymienionych w art. 2 pkt16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ważne:

Za pierwsze dziecko uznawane jest najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Dochód dla celów ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Art 3 pkt 1 u.ś.r. stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie, oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art 27 ,, art 30b, art. 30c art. 30e i 30f u.p.d.o.f., pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem za dochód uznaje się m.in.:

 • przychody podlegające opodatkowaniu według art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f u.p.d.o.f tj. dochód opodatkowany według tabeli podatkowej, na zasadach ogólnych, dochód z odpłatnego zbycia j papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, dochód z pozarolniczej dziaalności gospodarczej, działow specjalnych produkcji rolnej, ze zbycia nieruchomości i praw do użytkowania nieruchomości, dochody od zagranicznych spólek, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), w tym m.in. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe i inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do dochodu nie zalicza się m.in:

 • świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego (lub z ZUS-u dodatku pielęgnacyjnego),
 • świadczenia rodzinnego (tzw. rodzinne na dzieci),
 • Pełny katalog świadczeń zaliczanych do dochodu posiada MOPS/GOPS.

 

Jak ustalić dochód przedsiębiorcy

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była w 2014 r. na zasadach ogólnych, ryczałt bądź karta podatkowa, to nie ma problemu - Ośrodek Pomocy Społecznej informacje o dochodzie i opłacanych składkach pobierze sam za pomocą systemu Empatia.

Jednakże w sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest zarejestrowana od 1 lutego 2015 r. w celu prawidłowego wyliczenia dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego należy uwzględnić uzyskany przez podatnika dochód po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy zatem powiększyć łączny dochód rodziny za 2014 r. o kwotę osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, czyli o kwotę osiągniętego dochodu np. za styczeń 2015 r. Podatnik powinien zatem przedstawić informacje o dochodzie osiągniętym w miesiącu styczniu 2015 r. (jeśli nie bylo dochodu w styczniu to za pierwszy miesiąc, w którym ten dochód wystąpił).

Ważne:

Nie ma obowiązku co miesięcznego informowania o wysokości osiąganego dochodu w danym miesiącu, ponieważ jako podstawę obliczenia dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pod uwagę bierze się tylko kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Utrata dochodu

Jak wynika z u.ś.r. pod uwagę przy przyznawaniu +500 na dziecko brani są także przedsiębiorcy. Ustawa (art. 2 pkt 19–20 i art. 7 ust. 1–3 ) łada, że osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, uzyskuje dochód, a ta, która działalność likwiduje lub zawiesza to dochód traci. Ten ostatni zapis ma spore znaczenie, gdyż w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu „utraconego”. Innymi słowy – zamknięcie lub zawieszeniew pewnych sytuacjach firmy sprawia, że dochód z działalności wynosi 0.

Zatem przy ustalaniu kryterium dochodowym uwzględna się przypadki ;

 • Utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku - ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego,
 • Uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego:

W roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

lając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Ważne:

W sytuacji, gdy zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia wymogów z art 14 a ust 1 d ustawy y z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r poz.584 z póź zm .), dalej u.s.d.g. uzyskany z tego tytułu dochód nie może być zakwalifikowany jako utracony.

Przepis art 14a ust 1d u.s.d.g., stanowi bowiem, że przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Ustalając zatem dochód rodziny osiągnięty w roku bazowym (2014r.), należy uwzględnić również dochód z ww. działalności gospodarczej, brak jest bowiem podstaw do nieuwzględniania go w dochodzie rodziny, jako tzw. "dochodu utraconego".

Okoliczności, które mogą być uznane za utratę lub uzyskanie dochodu, zostały ściśle określone w art 2 pkt 19 i 2 u.ś.r. np.:

Utrata dochodu Uzyskanie dochodu
wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art 14a ust1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
utrata świadczenia rodzicielskiego ( pieniędzy a nie decyzji ) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, Otrzymanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, otrzymanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;  

Natomiast obniżenie wynagrodzenia z kontynuowanej nadal umowy np.: na skutek zmiany warunków tej umowy, nie jest utratą dochodu i nie wpłynie na obliczenie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Ważne:

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, tj. na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia stosownych uprawnień, jest rok 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu .

Kto wypłaca świadczenie

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane na wniosek złożony osobiście lub drogą elektroniczną w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej.

Wypłata realizowana jest w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej danej gminy . Pieniądze można zatem odebrać osobiście, np. w kasie urzędu miasta lub ośrodku pomocy społecznej albo złożyć dyspozycję przelewu na konto w banku.

Świadczenie przyznawane jest na 12-miesięczne okresy trwające od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, za wyjątkiem pierwszego okresu, który ze względu na start programu w II kwartale 2016 r. obejmuje okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dokumentują y sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.

Ważne:

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest bowiem od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku należy podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne .

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej www.mpips.gov.pl przypomina, iż:

 • wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, co oznacza, że zarówno za jego pobranie, jak i złożenie nie ma żadnych opłat,
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagany skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ani akt małżeństwa,
 • gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze/jedyne dziecko,
 • do wniosku na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek zawiera dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f u.p.d.o.f., każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Wzór wniosku o 500zł na dziecko – dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy niewłaściwym wykorzystaniu funduszy 500zł na dziecko, instytucja, która wypłaca pieniądze czyli miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej po wywiadzie środowiskowym może zamienić je na świadczenie rzeczowe, przykładowo żywność czy wydatki na edukację”. Ustawa przewiduje bowiem mechanizmy zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Dlatego też, w przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak rodzina wykorzystuje przyznany zasiłek.

Świdczenie wychowawcze korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstwie znowelizowanego odpowiednio art 21ust1pkt8 i 24 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm.).

Podstawa prawna:

 • art 2 ,art 2 pkt 19 i 20 ,art 4ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (teks jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
 • ustawia z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359)
 • art 27 , art 30b, art 30c art 30e i 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm)
 • art 14 a ust 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r poz.584 z póź zm)

Autor: Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy numer wpisu 02200

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst