Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Administracja

Jeżeli posiadasz wątpliwości odnośnie stosowania prawa podatkowego, możesz wystąpić do Organu o wydanie interpretacji podatkowej, która pomoże Ci zastosować przepisy prawa podatkowego w Twojej konkretnej sytuacji.

Interpretacja podatkowa jest oficjalną interpretacją organu skarbowego (KAS) przedstawionego przez Wnioskodawcę problemu prawa podatkowego.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje interpretacji podatkowych wydawanych przez Organy. Są to:
- interpretację indywidualną;
- interpretację ogólną.

Jeżeli Twoi kontrahenci zalegają z zapłatą zaległych świadczeń, pomimo przesłanych Przez Ciebie wezwań do zapłaty by odzyskać należne Ci świadczenia możesz przygotować pozew do sądu lub wniosek o wydanie nakazu zapłaty. W poniższej Instrukcji postaramy się przybliżyć Ci najistotniejsze elementy i tryb przygotowania takiego pisma.

Zawsze przede wszystkim sprawdź jaki termin przedawnienia obowiązuje w danych sprawach, ile masz czasu na przygotowanie pozwu lub mediacje, innymi słowy do kiedy powinieneś wnieść pozew do sądu.

Pamiętaj jednak, że jest to jedynie pewien szablon pisma, zawierający najprostszy stan faktyczny, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, najbezpieczniej będzie gdy udasz się do profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym, który odpowie na wszelkie Twoje pytania oraz przygotuje właściwy pozew.

Bezpieczeństwo informacji to jeden z istotnych warunków, które musi spełniać firma, w tym również mikro i mali przedsiębiorcy, bez względu na branżę, w jakiej działa, wielkość przedsiębiorstwa, czy zakres świadczonych usług. W każdym przedsiębiorstwie mamy do czynienia z różnorodnymi informacjami, danymi, które co do zasady powinny być chronione; niektóre ze względu na szczególny interes przedsiębiorcy (np. know-how, informacje finansowe i inwestycyjne, patenty itp. jako obejmowane tajemnicą przedsiębiorcy – handlową, przemysłową), inne zaś z mocy samego prawa (np. zbiory danych osobowych, informacje niejawne). Na szczególna uwagę zasługuje tajemnica finansowa, która zaczyna funkcjonować z chwilą, gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem np. podatków czy składek ZUS. Sfera tajemnicy może objąć takie informacje, które są znane poszczególnym osobom lub grupom osób (pracownicy, współpracownicy). Obszar ten nie może więc rozciągając się na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. W aktualnej rzeczywistości i otoczeniu istnieje wiele zagrożeń, które mogą spowodować utratę danych, czy też narazić firmę na dostęp do nich ze strony osób nieuprawnionych. Sprzyja temu zwłaszcza szybki rozwój biznesu oparty na przesyłach danych w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Zagrożenia związane są również z wirtualizacją działalności biznesowej, w której pojawiają się nowe, często skomplikowane narzędzia (np. cloud computing), e-learning, dynamiczny wzrost urządzeń i aplikacji mobilnych. Towarzyszy temu równolegle wzrost wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, na co wskazuje obserwacja zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej i na świcie w obszarze infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw; czego przykładem jest nowa regulacja RODO, która ma zacząć obowiązywać w naszym porządku prawnym krajowym już w najbliższym czasie tj. od 28 maja br. Jednym z kluczowych czynników koniecznych do spełnienia na drodze do ochrony informacji, danych jest świadomość niebezpieczeństw oraz identyfikacja obszarów zagrożeń, które mogą powodować ich utratę, jak również wdrożenie i stosowanie właściwych mechanizmów i narzędzi ochrony. Jednym słowem chodzi o świadome zarządzanie i zabezpieczanie informacji w przedsiębiorstwie. Decyzje w tym obszarze tak samo dotyczyć będą zarządów w przedsiębiorstwach dużych i wówczas będą miały charakter kolegialny, jak i indywidualnych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorcę w warunkach np. samozatrudnienia. Poniższy materiał ma na celu przedstawienie w podstawowym zakresie uwarunkowań faktycznych i prawnych, które mogą być pomocne przedsiębiorcy, jego właściwym służbom w planowaniu i zarządzaniu bezpieczeństwem, czy szerzej polityką, a nawet systemem bezpieczeństwa / zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

W sytuacji, gdy pracownik uzyskuje dodatkowo przychody na podstawie innych umów (z innych tytułów wówczas mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Taka sytuacja będzie miała przykładowo miejsce, gdy zatrudniany lub zatrudniony już przez nas pracownik pozostaje równolegle zatrudniony w innym przedsiębiorstwie lub jednostce na podstawie umowy o pracę lub też pozostaje związany umową lub kilkoma umowami cywilnoprawnymi z innymi podmiotami. Zdarza się także, że zatrudniany przez nas pracownik prowadzi równolegle działalność gospodarczą, albo taką działalność zakłada w trakcie trwania stosunku pracy, bądź pobiera świadczenie (np. rentę).

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych może być również wynikiem działania pracodawcy. Przykładem może być sytuacja, w której pracodawca chce powierzyć swojemu pracownikowi dodatkowe zadania, które nie mieszczą się w ramach jego obowiązków wynikających z umowy o pracę. W takiej sytuacji może on albo zmienić obowiązującą umowę o pracę, rozszerzając zakres obowiązków pracownika, co jednak wiąże się także ze zmianą warunków jego płacy, bądź zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną, szczególnie w sytuacji, gdy obciążenie pracownika dodatkowym zwiększonym zakresem obowiązków jest sytuacją przejściową, nie wymagającą trwałej zmiany warunków pracy i płacy.

Każda z powyższych sytuacji wiąże się z koniecznością rozpoznania zakresu ciążącego na pracodawcy jako płatniku składek na ubezpieczenia społeczne tytułu opłacania składki na ubezpieczenia społeczne i jej wysokości . Zbieg różnych tytułów do ubezpieczenia powoduje różne rozkładanie ciężaru obliczenia i opłacenia tych składek.

Poniższa porada ma na celu wskazanie, w jakich przypadkach zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych powoduje, uchyla lub daje wybór płatnika i zmienia obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorco, jeżeli decydujesz się na rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie spółki, to pamiętaj by na liście zadań do wykonania przed przystąpieniem do prowadzenia działalności, odpowiednio wcześniej wpisać rejestracje Twojej spółki we właściwym rejestrze.

Sposób utworzenia spółki, czyli zawarcie umowy lub ustalenie treści statutu w przypadku spółki akcyjnej zależy od wyboru rodzaju (spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo- akcyjna, spółka cicha, spółka cywilna).

Dla większości form prowadzonej działalności podstawą dla jej rozpoczęcia jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli planujesz założyć przedsiębiorstwo i prowadzić je samodzielnie, niezależnie majątkowo i w oderwaniu od majątkowych relacji małżeńskich, musisz wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby właściwie zabezpieczyć interesy swoje i Twojego małżonka.

Wyróżnia się trzy sytuacje. Po pierwsze przedsiębiorstwo prowadzone przed zawarciem związku małżeńskiego będzie stanowiło majątek odrębny, a jedynie zyski będą stanowiły przychód do majątku dorobkowego. Po drugie możne w drodze umowy majątkowej małżeńskiej uregulować stosowne włączenie przedsiębiorstwa lub odrębność nowotworzonego np. ze środków stanowiących majątek osobisty pozamałżeński (np. nieruchomość, maszyny), a po trzecie można dokonać zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej i podziału majątku wspólnego uwzględniając składniki mienia (środki trwałe) do przedsiębiorstwa, np. samochód, lokal itp.

Przedsiębiorco, jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonujesz sprzedaży produktów multimedialnych (np. e-book, kurs on-line) jesteś co do zasady objęty obowiązkiem ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących. Obowiązkowi temu będziesz podlegał, gdy nie jesteś zwolniony podmiotowo z tego obowiązku oraz w przypadku, gdy będziesz dokonywał sprzedaży na rzecz określonych grup podmiotów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Prowadzenie transakcji z ww. podmiotami nie oznacza jednak zawsze obowiązku korzystania z kas rejestrujących. Pewne grupy podmiotów oraz pewne rodzaje działalności są objęte zwolnieniem z tego obowiązku.

W celu ustalenia, czy spełniasz warunki do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego musisz dokonać każdorazowo analizy swojej sytuacji biorąc pod uwagę m.in. obrót z poprzedniego roku podatkowego, lub jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą ustalić przewidywaną wysokość obrotu dla transakcji z podmiotami, powodujących objęcie obowiązkiem prowadzeniem kasy fiskalnej.

W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności należy ustalić, czy któraś z nich objęta jest zwolnieniem przedmiotowym określonym w części I załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz ustalić w jakim stosunku obrót z tytułu działalności objętej zwolnieniem pozostaje do działalności tym zwolnieniem nie objętej.

W przypadku, gdy nie podlegasz zwolnieniu podmiotowemu, wówczas pozostaje ustalić, czy spełniasz warunki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Poniższa porada przedstawia zakres obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także wskazuje warunki, jakie należy spełnić do skorzystania ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w przypadku sprzedaży produktów multimedialnych.

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że, w określonych wypadkach, możesz zawrzeć umowę, również przez brak reakcji (milczenie) na oświadczenia woli do ciebie kierowane. Należy pamiętać, że inaczej niż w przypadku konsumentów, możliwości zawarcia umowy przez przedsiębiorcę przez milczące przyjęcie oferty są znacznie częstsze.

Przedsiębiorca, jako profesjonalista, i to bez względu na to czy jest nim osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników, czy spółka kapitałowa dysponująca stałą obsługą prawnoksięgową, ma obowiązek zachowania ostrożności i niezwłocznego reagowania na składane mu oświadczenia woli.

Sprzedaż ratalna jest jednym z rodzajów sprzedaży regulowanych przez kodeks cywilny jako umowa nazwana. Obecnie w obrocie można spotkać powszechnie stosowane systemy sprzedaży ratalnej, zwłaszcza przy towarach bieżącego użytku typu: sprzęt elektroniczny, komputery, telefony, ale również z tzw. wyższej półki, jak meble czy samochody. Jest to o tyle wygodna dla nabywcy forma zakupu, że daje dostępność towaru jeszcze przed zapłatą całkowitej ceny.

Przedsiębiorco, zanim podejmiesz decyzję o wprowadzeniu systemu sprzedaży ratalnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności zapoznaj się z regulacjami prawnymi w tym zakresie (patrz pkt I poniżej), a następnie przygotuj się do podjęcia określonych czynności przygotowawczych (patrz pkt II poniżej) tak, aby móc wdrożyć już właściwą ścieżkę działania dla rozpoczęcia świadczenia sprzedaży przy wykorzystaniu systemu ratalnego (patrz pkt III poniżej).

Zgodnie z przepisami, spółki muszą dokonywać określonych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej MSiG) oraz innych publikatorach. Obowiązki te wynikają z różnych przepisów. Ogłoszenia są związane z funkcjonowaniem spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego w przypadku spółek kapitałowych (i spółki komandytowo-akcyjnej), a wszystkich w związku z przekształceniami, postępowaniami prowadzonymi w przypadku upadłości bądź restrukturyzacji oraz ustaniem bytu spółek.

Ważne! Od obowiązku dokonywania ogłoszeń w MSiG przez spółki należy odróżnić publikowanie wtórne w MSiG ogłoszeń wpisów wcześniej dokonanych w KRS. Obejmują one wpisy pierwsze, czyli wpisy podmiotów do KRS oraz wpisy kolejne, czyli zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS, a w tym również wykreślenie spółek z KRS.

Podatnik może zwolnić się z obowiązku ewidencji obrotu kasą rejestrującą, otrzymując wpłatę na własny rachunek bankowy i posiadając dokumentacje wskazującą kogo i jakiej transakcji dotyczy wpłata.

Przedsiębiorco!
Podatnik, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą poprzez sprzedaż produktów w postaci między innymi kursów, szkoleń on-line, książek w postaci elektronicznej, nagrań video w sieci, w określonej sytuacji dokumentowania oraz wpłat na rachunek bankowy nie musi prowadzić kasy rejestrującej.

Aktualnie całość regulacji i wszelkie wyjaśnienia dotyczące zbierania danych, tworzenia zbiorów danych zostały uregulowane w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO). Zbieranie danych osobowych (zbieranie w dowolnej formie, utrwalanie, korzystanie z nich) jest traktowane, jako przetwarzanie danych. Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO, przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, a także ich niszczenie.

Przetarg regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 70 (1) – 70 (5).. Aukcja i przetarg mają na celu wyłonienie najlepszej oferty, gdy jest kilku oferentów i zawarcie umowy. Obowiązek przeprowadzenia aukcji lub przetargu może wynikać także z ustawy (np. Prawo zamówień publicznych, Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych czy też Ustawa o gospodarce nieruchomościami). Wówczas przepisy danej regulacji określają szczegółowo zasady i warunki przeprowadzania przetargu (ius specialis względem k.c.). Ustawowo tryb przetargowy jest najczęściej regulowany w celu zapobiegania nadużyciom oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania konkurencyjnych oferentów/wykonawców.

Przedsiębiorco godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) została wprowadzona m.in. instytucja/nowe pojęcie administratora danych osobowych (ADO). Według definicji ww. rozporządzenia (art. 4 ust. 7) administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Ponadto uchylona została ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjęto nową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim, obok obowiązków administratora także Inspektora Ochrony Danych (IOD), ewidencji, polityki prywatności.

Porada ta wprowadza do zagadnienia dokonywania wyboru miejsca na siedzibę Twojego przedsiębiorstwa, tak co do miejscowości, jak i miejsca w już konkretnej miejscowości. Ponadto przedstawia przesłanki, którymi powinieneś się kierować, dokonując wyboru sposobu zapewnienia sobie siedziby. Czy najmować, dzierżawić, a może wybudować swoją własną siedzibę?

Potrzeba i zakres bieżącego magazynowania produktów lub towarów wynika z rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Problem ten dotyczy zarówno magazynowania surowców, części, produktów w procesie produkcyjnym, czy towarów handlowych oferowanych przez przedsiębiorcę. Wybór magazynu lub składu jest z pozoru prosty, jednak w zależności od funkcji magazynu, w tym od rodzaju i ilości posiadanych surowców produktów lub towarów oraz częstotliwości obrotu, wyborowi magazynu lub składu powinny towarzyszyć inne przesłanki.

W trakcie organizowania działalności swojego przedsiębiorstwa już na etapie inwestycyjnym jego tworzenia, uruchamiania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien myśleć o sposobach właściwej ochrony mienia przedsiębiorstwa. Trzeba tu od razu zaznaczyć, iż na różnych etapach rozwoju i w różnych jego aspektach działalności i dla jej przedmiotów będą właściwe inne sposoby zabezpieczenia mienia, lub też konfiguracje różnych sposobów/metod zabezpieczania. Należy także na początku zastrzec, iż mienie, które tu należy mieć na uwadze, czyli aktywa przedsiębiorstwa (assets) to nie tylko te rzeczowe składniki majątku, w różnych ich postaciach, ale także wartości niematerialne i prawne, a w tym, poczynając od know-how, technologii po programy komputerowe, jak i własność przemysłową, wzory przemysłowe, użytkowe czy wyniki prac badawczo-rozwojowych na etapie „przedpatentowym".

Relacje przedsiębiorcy z bankiem są jednym z istotniejszych elementów w działalności gospodarczej, czy zawodowej. W głównej mierze są one zdeterminowane bezwzględnie obowiązującymi regulacjami obowiązującego prawa (ius cogens). Poprzez to, że przepisy te nakładają na obie strony konkretne obowiązki, wyznaczają co do zasady dość sztywne ramy stosunków przedsiębiorca - bank. 

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie najczęstszych pułapek, jakie wiążą się ze złozeniem wniosku kredytowego.

Przedsiębiorco, zawsze potrzebujesz finansowania. Dobrze jeżeli masz własne środki, jednak czasami musi to być kredyt.

Kredyt na inwestycje w środki trwałe lub finansowanie większego projektu umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy jako mikro lub mały przedsiębiorca nie dysponujesz częścią lub całą kwotą w czasie, kiedy dana inwestycja lub określony projekt mają być zrealizowane. Kredyt inwestycyjny stanowi m.in. alternatywę dla leasingu i umożliwia rozłożenie w czasie kosztów inwestycji. Często również daje możliwość dostosowania terminu spłaty i wysokości rat kredytu do generowanych zysków. Kredyty inwestycyjne, o których tu mowa, to nie kredyt w rozumieniu franczyzy, bo te mogą finansować innego rodzaju aktywa niż finansowanie środków trwałych, maszyn, urządzeń i budowli.

Niniejsza Porada przybliży Państwu pojęcie środków obrotowych i podstawowe etapy ich obiegu w cyklu operacyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i handlowym. Znajdą tu Państwo również prezentację źródeł finansowania bieżącej działalności, w tym m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych w związku z przyjęciem nowego wspólnika, zaciągnięciem kredytu (rozumianego jako produkt bankowy), czy też kredytu towarowego. Wskazaliśmy także na najnowsze zmiany w podatku dochodowym dotyczące korekty kosztów podatkowych, które weszły wżycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Niniejszy kazus wyjaśnia, które przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu, mają także zastosowanie do umowy dzierżawy. Dowiecie się w nim także o możliwościach i przesłankach do wypowiedzenia umowy dzierżawy, przede wszystkim bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Niniejsza porada dotyczy zakupu majątku trwałego. Możecie dowiedzieć się Państwo o składnikach majątku oraz ich klasyfikacji, o zarządzaniu procesami zakupu ,źródłach finansowania oraz pozyskiwania składników majątku trwałego oraz uzyskać odpowiedź na pytanie jak najtrafniej dokonać wyboru sposobu finansowania.

Kazus to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego sygn. I UK 156/11 z dnia 18 listopada 2011r.1, sytuacji dotyczącej przedsiębiorcy, który pracuje sezonowo, realizuje projekty na zamówienie, mając dłuższe przerwy wykonywaniu działalności. Specyfiką własnej działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach jest czas, gdy brakuje nowych zleceń. Działalność ma charakter sezonowy, można ją wykonywać w czasie kilku miesięcy w ciągu roku. Mimo braku przychodów przedsiębiorca opłaca składki do ZUS, które stanowią znaczne obciążenie.

Niniejszy kazus przedstawia zagadnienia dotyczące obowiązku wynajmującego do wydania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz sytuacje, które powodują obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na zmiany w przedmiocie najmu. Poza tym określa rodzaj nakładów, za poczynienie których najemca może żądać zwrotu.

Jakie są dostępne rodzaje ubezpieczenia, które z nich są obligatoryjne, jakie są korzyści i wady poszczególnych strategii ubezpieczeń? Przewodnik w tym zakresie znajdziesz w tej instrukcji.

Ubezpieczenia to pewien typ umów, których celem jest zabezpieczenie siebie czyli przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa od szkody, utraty majątku, utraty zdrowia przez siebie lub pracowników albo osoby trzecie, które ucierpią na skutek działań przedsiębiorcy lub tzw. ruchu przedsiębiorstwa.

Każdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, uszczerbku w zdrowiu lub mieniu, zarówno pracowników, jak i osób, którymi się posługuje, zleceniobiorców, usługodawców, dostawców, sprzedawców, akwizytorów itp., a także wobec każdej osoby fizycznej lub firmy, której jego działalność, jego firmy wyrządziła szkodę.

Jakie formy wyposażania swojego przedsiębiorstwa możesz wybrać w zależności od rodzaju sprzętu, który potrzebujesz? Czym się kierować wybierając leasing, najem ruchomości, dzierżawę lub zakup na raty? 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.