Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Administracja

Podatnik może zwolnić się z obowiązku ewidencji obrotu kasą rejestrującą, otrzymując wpłatę na własny rachunek bankowy i posiadając dokumentacje wskazującą kogo i jakiej transakcji dotyczy wpłata.

Przedsiębiorco!
Podatnik, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą poprzez sprzedaż produktów w postaci między innymi kursów, szkoleń on-line, książek w postaci elektronicznej, nagrań video w sieci, w określonej sytuacji dokumentowania oraz wpłat na rachunek bankowy nie musi prowadzić kasy rejestrującej.

Zbieranie danych osobowych (zachowywanie, utrwalanie) jest traktowane jako przetwarzanie danych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), dalej u.o.d.o. Przepis ten wymienia bowiem przykładowe czynności, które mogą być potraktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Są to m. in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, co oznacza, że zatrzymanie danych (np. cv, kwestionariusz osobowy, dane adresowe, mailowe) będzie przetwarzaniem, o ile nie jest dozwolone na mocy ustawy.

Zbiorem danych natomiast, zgodnie z art. 7 pkt. 1 u.o.d.o., jest każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

W niniejszej poradzie przedstawimy pokrótce jakie czynności mające za przedmiot dane osobowe, należy traktować jako przetwarzanie danych, co tym samym zobowiązuje do stosowania regulacji zawartej w omawianej ustawie.

Przetarg regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 70 (1) – 70 (5).. Aukcja i przetarg mają na celu wyłonienie najlepszej oferty, gdy jest kilku oferentów i zawarcie umowy. Obowiązek przeprowadzenia aukcji lub przetargu może wynikać także z ustawy (np. Prawo zamówień publicznych, Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych czy też Ustawa o gospodarce nieruchomościami). Wówczas przepisy danej regulacji określają szczegółowo zasady i warunki przeprowadzania przetargu (ius specialis względem k.c.). Ustawowo tryb przetargowy jest najczęściej regulowany w celu zapobiegania nadużyciom oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania konkurencyjnych oferentów/wykonawców.

Przedsiębiorca lub osoba, której powierzył on zarządzanie danymi osobowymi, zbiorami danych czyli od 1 stycznia 2015 r. administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych, a przy tym ich właściwe utrwalenie, przechowanie, zabezpieczenie i udostępnienie. Może być to dotychczasowy administrator systemu i zbiorów danych w ogólności lub osoba odpowiedzialna za zarządzanie informacją, której powierzono funkcję ABI. W mikro firmach oczywiście rolę tę może pełnić zarówno sam Przedsiębiorca i tak będzie, gdy nie powierzy tej funkcji innej osobie lub komplementariusz w spółce osobowej czy jednoosobowy zarząd w spółce kapitałowej.

Porada ta wprowadza do zagadnienia dokonywania wyboru miejsca na siedzibę Twojego przedsiębiorstwa, tak co do miejscowości, jak i miejsca w już konkretnej miejscowości. Ponadto przedstawia przesłanki, którymi powinieneś się kierować, dokonując wyboru sposobu zapewnienia sobie siedziby. Czy najmować, dzierżawić, a może wybudować swoją własną siedzibę?

Potrzeba i zakres bieżącego magazynowania produktów lub towarów wynika z rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Problem ten dotyczy zarówno magazynowania surowców, części, produktów w procesie produkcyjnym, czy towarów handlowych oferowanych przez przedsiębiorcę. Wybór magazynu lub składu jest z pozoru prosty, jednak w zależności od funkcji magazynu, w tym od rodzaju i ilości posiadanych surowców produktów lub towarów oraz częstotliwości obrotu, wyborowi magazynu lub składu powinny towarzyszyć inne przesłanki.

W trakcie organizowania działalności swojego przedsiębiorstwa już na etapie inwestycyjnym jego tworzenia, uruchamiania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien myśleć o sposobach właściwej ochrony mienia przedsiębiorstwa. Trzeba tu od razu zaznaczyć, iż na różnych etapach rozwoju i w różnych jego aspektach działalności i dla jej przedmiotów będą właściwe inne sposoby zabezpieczenia mienia, lub też konfiguracje różnych sposobów/metod zabezpieczania. Należy także na początku zastrzec, iż mienie, które tu należy mieć na uwadze, czyli aktywa przedsiębiorstwa (assets) to nie tylko te rzeczowe składniki majątku, w różnych ich postaciach, ale także wartości niematerialne i prawne, a w tym, poczynając od know-how, technologii po programy komputerowe, jak i własność przemysłową, wzory przemysłowe, użytkowe czy wyniki prac badawczo-rozwojowych na etapie „przedpatentowym".

Relacje przedsiębiorcy z bankiem są jednym z istotniejszych elementów w działalności gospodarczej, czy zawodowej. W głównej mierze są one zdeterminowane bezwzględnie obowiązującymi regulacjami obowiązującego prawa (ius cogens). Poprzez to, że przepisy te nakładają na obie strony konkretne obowiązki, wyznaczają co do zasady dość sztywne ramy stosunków przedsiębiorca - bank. 

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie najczęstszych pułapek, jakie wiążą się ze złozeniem wniosku kredytowego.

Przedsiębiorco, zawsze potrzebujesz finansowania. Dobrze jeżeli masz własne środki, jednak czasami musi to być kredyt.

Kredyt na inwestycje w środki trwałe lub finansowanie większego projektu umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy jako mikro lub mały przedsiębiorca nie dysponujesz częścią lub całą kwotą w czasie, kiedy dana inwestycja lub określony projekt mają być zrealizowane. Kredyt inwestycyjny stanowi m.in. alternatywę dla leasingu i umożliwia rozłożenie w czasie kosztów inwestycji. Często również daje możliwość dostosowania terminu spłaty i wysokości rat kredytu do generowanych zysków. Kredyty inwestycyjne, o których tu mowa, to nie kredyt w rozumieniu franczyzy, bo te mogą finansować innego rodzaju aktywa niż finansowanie środków trwałych, maszyn, urządzeń i budowli.

Niniejsza Porada przybliży Państwu pojęcie środków obrotowych i podstawowe etapy ich obiegu w cyklu operacyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i handlowym. Znajdą tu Państwo również prezentację źródeł finansowania bieżącej działalności, w tym m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych w związku z przyjęciem nowego wspólnika, zaciągnięciem kredytu (rozumianego jako produkt bankowy), czy też kredytu towarowego. Wskazaliśmy także na najnowsze zmiany w podatku dochodowym dotyczące korekty kosztów podatkowych, które weszły wżycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Niniejszy kazus wyjaśnia, które przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu, mają także zastosowanie do umowy dzierżawy. Dowiecie się w nim także o możliwościach i przesłankach do wypowiedzenia umowy dzierżawy, przede wszystkim bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Niniejsza porada dotyczy zakupu majątku trwałego. Możecie dowiedzieć się Państwo o składnikach majątku oraz ich klasyfikacji, o zarządzaniu procesami zakupu ,źródłach finansowania oraz pozyskiwania składników majątku trwałego oraz uzyskać odpowiedź na pytanie jak najtrafniej dokonać wyboru sposobu finansowania.

Kazus to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego sygn. I UK 156/11 z dnia 18 listopada 2011r.1, sytuacji dotyczącej przedsiębiorcy, który pracuje sezonowo, realizuje projekty na zamówienie, mając dłuższe przerwy wykonywaniu działalności. Specyfiką własnej działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach jest czas, gdy brakuje nowych zleceń. Działalność ma charakter sezonowy, można ją wykonywać w czasie kilku miesięcy w ciągu roku. Mimo braku przychodów przedsiębiorca opłaca składki do ZUS, które stanowią znaczne obciążenie.

Niniejszy kazus przedstawia zagadnienia dotyczące obowiązku wynajmującego do wydania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz sytuacje, które powodują obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na zmiany w przedmiocie najmu. Poza tym określa rodzaj nakładów, za poczynienie których najemca może żądać zwrotu.

Jakie są dostępne rodzaje ubezpieczenia, które z nich są obligatoryjne, jakie są korzyści i wady poszczególnych strategii ubezpieczeń? Przewodnik w tym zakresie znajdziesz w tej instrukcji.

Ubezpieczenia to pewien typ umów, których celem jest zabezpieczenie siebie czyli przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa od szkody, utraty majątku, utraty zdrowia przez siebie lub pracowników albo osoby trzecie, które ucierpią na skutek działań przedsiębiorcy lub tzw. ruchu przedsiębiorstwa.

Każdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, uszczerbku w zdrowiu lub mieniu, zarówno pracowników, jak i osób, którymi się posługuje, zleceniobiorców, usługodawców, dostawców, sprzedawców, akwizytorów itp., a także wobec każdej osoby fizycznej lub firmy, której jego działalność, jego firmy wyrządziła szkodę.

Jakie formy wyposażania swojego przedsiębiorstwa możesz wybrać w zależności od rodzaju sprzętu, który potrzebujesz? Czym się kierować wybierając leasing, najem ruchomości, dzierżawę lub zakup na raty? 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300