Porady eksperta

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Pytanie z dnia 24 stycznia 2018

Zapytanie: Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna jest spółka prawa cywilnego, regulowaną przez prawo zobowiązań zgodnie z art. 860-875 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017.459).Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ani osobowości prawnej.

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani w CEIDG a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają samodzielnie wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym, także że wspólnego majątku dorobkowego małżeńskiego – bez żadnych ograniczeń, o czym stanowi art. 864 kc.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w umowie spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Umowa spółki oparta jest na zaufaniu między osobami zaangażowanymi w realizację wspólnego celu gospodarczego.

Zamiana składu osobowego spółki, możliwa jest jedynie przez zmianę umowy spółki po uzyskaniu zgody wierzycieli spółki. W miejsce ustępującego wspólnika przystępuje inny, a umowę zmieniającą dotychczasową umowę spółki podpisują obaj. W umowie spółki wspólnicy mogą zastrzec, że w miejsce zmarłego wspólnika do spółki mają prawo wejść jego spadkobiercy.

Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jeśli spółka cywilna została zawarta w innej formie (umowa aktu notarialnego, forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi) wymagane jest zachowanie takiej samej formy przy zmianie umowy spółki. Dodatkowo, zmieniając umowę spółki wspólnicy jasno powinni określić w treści dokumentu zmieniającego umowę spółki cywilnej od jakiej daty obowiązują wprowadzone zmiany, to jest obwiązania skutkami działalności zobowiązań oraz przysługiwania korzyści czyli udziału w zysku, a także korzystania z majątku spółki.

Podstawa Prawna:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017.459).

Stan prawny na: 25 stycznia 2017 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!