Porady eksperta

Zmiana sposobu przeznaczenia nieruchomości a prowadzenie działalności gospodarczej

Użytkownik naszego serwisu podpisał umowę na dofinansowanie działalności gospodarczej. Urzędnicy oczekują, że dostarczy im potwierdzenie, że w danym lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza. Czy urzędnicy mają podstawę by oczekiwać takiego dokumentu?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców  (dalej jako; „Prawo przedsiębiorców”) „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach”.

Obowiązujące przepisy nie wskazują gdzie może być prowadzona działalność gospodarcza (oczywiście poza wyjątkami związanymi z konkretnym typem działalności, objętych dodatkowymi przepisami).

W sytuacji gdy działalność gospodarcza ma być prowadzona w lokalu, który zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określony został jako lokal mieszkalny, należy przeprowadzić analizę czy spełnia on warunki, narzucane przez przepisy prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 71 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (dalej jako „prawo budowlane”) „Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;”

Jeżeli dochodzi więc do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, należałoby dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (najprawdopodobniej organem właściwym w przypadku użytkownika serwisu będzie starosta powiatowy.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2017 roku wydanego w sprawie o sygn.. akt II OSK 964/15 „Zasadne jest zatem reglamentowanie nowego sposobu użytkowania obiektu ze względu na podjęcie działalności, do której mają zastosowanie inne (względem dotychczasowego sposobu użytkowania) normy wynikające z przepisów prawa – z reguły z zakresu bezpieczeństwa, czy techniczne”.

Powyższą kwestie porusza także Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2018 roku wydany w sprawie o sygn. akt II Sa/gd 102/18, który wskazuję, że „Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Sytuacje, o jakich mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), przesądzające o takiej zmianie zostały wymienione w tym przepisie w sposób niewyczerpujący. Wynika jednak z nich, że nie chodzi o jakąkolwiek zmianę sposobu użytkowania w odniesieniu do pierwotnego czyli też dotychczasowego legalnego sposobu użytkowania ale o zmianę, która wpływa na zmianę istotnych wymagań odnoszących się do danego obiektu związanych z konkretnym sposobem korzystania z niego. Dotyczy to w szczególności wymagań, o jakich mowa w pkt 2 ust. 1 art. 71 ww. ustawy, a więc wymagań związanych z bezpieczeństwem dalszego, zmienionego sposobu użytkowania obiektu. Zalicza się do nich m.in. bezpieczeństwo pożarowe, higieniczno-sanitarne oraz wielkość lub układ obciążeń” .

Podsumowując, jeżeli w związku z prowadzoną w lokalu działalnością gospodarczą nie dochodzi do istotnych zmian, które mogłyby powodować zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń przepisy nie nakładają wymogu zmiany przeznaczenia nieruchomości dla celu prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy jednakże wskazać, że użytkownik serwisu zawarł umowę w zakresie dofinansowania swojej działalności. Należy wskazać, że jeżeli pracownik urzędu wnioskuję o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej możliwość prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej istnieje obawa, że taki wymóg ujęty został w umowie podpisanej pomiędzy urzędem a użytkownikiem serwisu. Należałoby więc najpierw dokonać dokładnej analizy umowy pomiędzy urzędem udzielającym wsparcia finansowego a użytkownikiem serwisu. Jeżeli przedmiotowa umowa nie reguluje tej kwestii rekomendujemy wystąpienie z prośba do urzędu o wyjaśnienie podstaw dla ich roszczenia z wskazaniem, że przepisy ustawy prawo przedsiębiorców oraz prawo budowlane nie regulują takiego wymogu.

 

Stan prawny na dzień 7 stycznia 2021 roku

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2019.1292 t.j.);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U 2020.1333 t.j.).

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny