Porady eksperta

Zawarcie umowy spółki cichej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 7 lipca 2017

Zapytanie: Zawarcie umowy spółki cichej

Umowa spółki cichej to w aktualnym stanie prawnym umowa nienazwana, a więc taka, która jako odrębny rodzaj umowy nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zawarcie umowy spółki cichej, wbrew jej nazwie, nie powoduje powstania żadnej jednostki organizacyjnej, a jedynie trwałego stosunku obligatoryjnego, zobowiązań wzajemnych z umowy, przeważnie uzyskania przez przedsiębiorcę kapitału. Wspólnik cichy wnosi bowiem jakiś wkład do przedsiębiorstwa, przy czym „na zewnątrz", dla innych uczestników obrotu, pozostaje anonimowy. Za wniesienie wkładu wspólnik cichy otrzymuje wynagrodzenie, najczęściej określane w umowie jako procentowy udział w zysku z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Umowa spółki cichej może być więc, atrakcyjną formą pozyskania kapitału dla przedsiębiorcy, a dla wspólnika cichego stosunkowo bezpiecznym sposobem inwestowania. Stosowana jest bowiem w różnych mutacjach przez tzw. Anioły Biznesu.

Umowa spółki cichej była uregulowana normatywnie w nieobowiązującym już Kodeksie Handlowym z 1934 r. Uchylenie przepisów regulujących umowę spółki cichej w 1964 r. nie oznacza, iż strony nie mogą zawrzeć umowy „spółki cichej", jako nienazwanej lub np. bazując na umowie pożyczki, kształtując stosunek prawny na zasadach jakie przewidywał Kodeks Handlowy. Mogą oczywiście uregulować wzajemne prawa i obowiązki również odmiennie byleby w granicach określonych w art. 58 k.c. czyli tak, aby nie sprzeciwiały się istocie (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

Istotne jest rozróżnienie spółki cichej od spółki cywilnej. Spółka cywilna w szczególności może posiadać charakter wielostronny, umowa spółki cichej opierać się powinna na stosunku przedsiębiorca-wspólnik cichy. Spółka cywilna dodatkowo charakteryzuje się jawnością we wszystkich aspektach tego stosunku; w spółce cywilnej występują stosunki zewnętrzne. Zgodnie z art. 860 wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, nie wymagany jest on w spółce cichej.

Istota konstrukcji prawnej spółki cichej sprowadza się do sytuacji, w której dany podmiot uczestniczy poprzez dowolnego rodzaju wkład (finansowy, wartości niematerialne i prawne np. własność intelektualna, know-how, świadczenie pracy, przeniesienie własności rzeczy itd.) w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, w zamian za określony udział w zysku z tej działalności, przy czym fakt tego uczestnictwa nie musi być znany innym podmiotom niż strony umowy. „Uczestnictwo" wspólnika cichego nie ma charakteru członkostwa w spółce (przedsiębiorcy), rozumianego jako wiązka praw korporacyjno- obligacyjnych, wspólnik cichy nie ma również udziału w majątku przedsiębiorcy, przysługuje mu jedynie wierzytelność w szczególności do pobierania określonego wynagrodzenia liczonego od części zysku, jako ekwiwalentu za wniesienia wkładu.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem umowy spółki cichej oraz załączonymi do niej uwagami, komentarzami i orzecznictwem.
Patrz także: Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst