Porady eksperta

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo, przez pracownika pracującego dłużej niż 6 mc.

Pytanie z dnia 2 czerwca 2017

Przedstawiony problem prawny: Wypowiedzenie umowy na zastępstwo, przez pracownika pracującego dłużej niż 6 mc.

W 2016 roku zostały znowelizowane przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy na zastępstwo, którą wcześniej regulował art. 331 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j Dz.U 2016.1666).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa na zastępstwo podlega co do okresu wypowiedzenia okresom przyjętym dla umowy o pracę.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za okresem wypowiedzenia, rozwiązanie umowy mija z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli wypowiedzenie zostaje dokonane przez pracodawcę zawierać musi uzasadnienie. Nie ma obowiązku zawierania uzasadnienia w wypowiedzeniu składanym przez pracownika

Rekomendacje: W zakresie rekomendacji przedstawiamy przykładowy wzór wypowiedzenia.

…………………… dnia …………….. r.

                                                                                                                                            (miejscowość i data)

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(dane pracodawcy/pracownika)

                                                                                                                                            ……………………………

                                                                                                                                            ……………………………

                                                                                                                                            ……………………………

                                                                                                                                            (dane pracownika/pracodawcy)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. (nazwa miejscowości, w której podpisano umowę o pracę) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy)
a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowanie okresu wypowiedzenia wynoszącego…………………………….

Informuję jednocześnie, iż okres wypowiedzenia upływa dnia …………………………….
Z dniem tym rozwiązaniu ulega stosunek pracy.

Przyczyną wypowiedzenia jest: …………………………………………………………………………………………………...

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/ Pani, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ………………………………….. (wskazanie Sądu Rejonowego właściwego dla danego stosunku pracy).

                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                               …………………………….

                                                                                                                                               (podpis pracodawcy/pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….

(podpis pracownika/pracodawcy)

 

Stan prawny na dzień: 7 czerwca 2017 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!