Porady eksperta

Umowa o dzieło z rezydentem Hiszpanii

Użytkownik zwrócił się do nas z następującym pytaniem: Zawieram umowę o dzieło (prawa autorskie) z rezydentem Hiszpanii. Czy muszę zgłaszać RUD? Czy to prawda, że nie naliczam i nie odprowadzam podatku dochodowego od tej umowy? 

Należy wskazać, że przy zatrudnieniu obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło przy obliczeniu podatku od umowy kluczowe znaczenie ma to, czy taka osoba przedstawiła certyfikat rezydencji.

Zgodnie bowiem z art. 5a ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby (zamieszkania) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Celem takiego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym państwie dana osoba podlega opodatkowaniu.

Sposób rozliczenia dochodów osiąganych przez cudzoziemców zależy od tego, czy taka osoba ma status polskiego rezydenta tj. m.in. czy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy może jest rezydentem kraju, z którego pochodzi i w Polsce jest nierezydentem.

Cudzoziemiec będzie mieć status polskiego rezydenta jeśli jest spełniony jeden z warunków:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

W przypadku gdy cudzoziemiec jest podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Oznacza to, że jest traktowany dla celów podatkowych tak samo jak każdy inny obywatel Polski, z którym rozliczane są umowy zlecenie, o dzieło. 

W sytuacji gdy obcokrajowiec nie ma w Polsce statusu rezydenta polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku mamy do czynienia z ograniczonym obowiązkiem podatkowym. W tej sytuacji umowa o dzieło będzie:

 • opodatkowana podatkiem zryczałtowanym 20% (art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT),
 • albo zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie opodatkowana w kraju Zleceniobiorcy, w Polsce nie zostanie od niej naliczony i pobrany podatek.

W Polsce opodatkowaniu podlegają następujące dochody:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
 • spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polski

Jeżeli obcokrajowiec:

 • przedstawi certyfikat rezydencji polski lub,
 • deklaruje, że zamieszkuje na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym lub,
 • deklaruje, że jego centrum interesów życiowych jest Polska,

to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy polskie. Umowa zostanie rozliczona tak jak w sytuacji zatrudnienia obywatela polski. 

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że kwestia opodatkowania jest uzależniona od faktu posiadania lub nieposiadania certyfikatu rezydencji.

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z regulaminem E-punktu konsultacyjnego, udzielane porady dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym, obejmują̨ prawo pracy, prawo w Internecie, prawo działalności gospodarczej oraz start – upy. Porady udzielane w ramach e-punktu konsultacyjnego nie obejmują swym zakresem przepisów prawa podatkowego. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualne konsultacje z doradcą podatkowym.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 12 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT