Porady eksperta

Swobodne kształtowanie umów przez strony

Użytkownik naszego serwisu zawarł terminową z innym przedsiębiorcą. Użytkownik przed końcem okresu wypowiedzenia wypowiedział umowę, jednakże został poinformowany, że wypowiedzenie jest bezskuteczne, albowiem zgodnie z brzmieniem umowy w przypadku braku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, umowa ulega przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy. Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie rekomendujemy szczegółowo zapoznać się z umową, która została zawarta pomiędzy stronami. Niestety częstą praktyką, jest stosowanie postanowienia, o którym mówi użytkownik naszego serwisu. Wprowadzenie takiego postanowienia w umowie przez jej strony jest zgodne z przepisami prawa. Jeżeli takie postanowienie rzeczywiście zostało wskazane w umowie możliwe jest jej rozwiązanie przed upływem kolejnych 12 miesięcy wyłącznie za zgodą stron bądź zgodnie z postanowieniami umowy (wraz z takim postanowieniem, strony często decydują się na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przy zapłacie kary umownej przez jedną ze stron).

Wprowadzenie postanowienia, o którym mowa w niniejszym zagadnieniu jest możliwe na podstawie tzw. swobody umów.

Zgodnie z brzmieniem art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej jako: „k.c.”)

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów wiąże się z czterema zasadniczymi cechami:

  • swobodą zawarcia lub niezawarcia umowy;
  • możliwością swobodnego wyboru kontrahenta;
  • możliwością kształtowania przez strony w zasadzie w sposób dowolny treści umowy;
  • możliwością stosowania formy umowy w zasadzie w zależności od woli stron. 

W oparciu o zasadę swobody umów strony które zawierają umowę mogą dobrowolnie kreować zakres łączących je praw i zobowiązań, tak długo jak poczynione ustalenia nie stoją w sprzeczności z generalnymi zasadami prawa cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2020 roku wydany w sprawie o sygn.. akt I NSNc 7/19

zasada swobody umów ujęta wprost w art. 3531 k.c. znajduje zastosowanie w sferze obligacyjnych stosunków umownych i obejmuje trzy zasadnicze aspekty: po pierwsze - swobodę zawarcia umowy, po drugie - swobodę wyboru kontrahenta, po trzecie - swobodę kształtowania treści i celu umowy przez strony.

Zgodnie z powyższym, jeżeli informacje dotyczące postanowień umowy przekazane przez kontrahenta są zgodne z jej treścią, rekomendujemy wystąpienie do kontrahenta z pismem dotyczącym rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Stan prawny na dzień 23 września 2021 roku

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Formy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową dwustronną, która zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Teoretycznie, jeśli strony umowy nie postanowią inaczej, to każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. 

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana z zachowaniem bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia w zależności od wystąpienia konkretnych przesłanek.

Umowa o pracę może także zostać rozwiązane na mocy porozumienia stron.

Ponadto, umowa o pracę może wygasnąć z chwilą upływu terminu na który została zawarta być np. w przypadku śmierci pracownika / pracodawcy.

W załączonym poradniku zebraliśmy w tabeli wszystkie możliwe formy rozwiązania umowy o pracę porównując je do siebie.

Po zapoznaniu się z zawartością tabeli będziesz wiedział m.in. kiedy przysługuje ci okres wypowiedzenia, czy możliwe jest zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym w danej formie a także z jakim roszczeniem możliwe jest wystąpienie do sądu pracy w przypadku niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę.

Zachęcamy do pobrania tabeli i poszerzania swojej wiedzy!


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny