Porady eksperta

Świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy

Użytkownik serwisu wykonuje na podstawie umowy zlecenia, czynności na stanowisku kierowca. Dodatkowo chce świadczyć na rzecz swojego zleceniodawcy usługi w postaci obsługi koparki. Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości świadczenia powołanych usług na rzecz zleceniodawcy, prosząc w szczególności o wskazanie zagadnień dotyczących podatku ryczałtowego.

Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U 2019.43) (dalej jako: „Ustawa”) „Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.
    - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.”

W powyższej wskazanym przepisie mowa o świadczeniu usług na rzecz byłego / obecnego pracodawcy.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że za umowę zawartą z pracodawcą, uważa się umowę o pracę - zawartą na podstawie stosunku pracy i w myśl przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1998 roku kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”).

Zawiązanie stosunku pracy na podstawie k.p. nie jest tożsame z zawarciem umowy zlecenia, która jest umową zawieraną na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny i należy do grupy umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z powyższym, prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych traci podatnik, który uzyskuje dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz obecnego bądź byłego pracodawcy.

Przepis nie dotyczy jednak osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia bądź umowa o dzieło).
Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w stanowisku reprezentowanym w doktrynie:
„Wyłączenie ma zastosowanie, jeśli podatnik wcześniej (przed rozpoczęciem działalności) - czy to w danym roku podatkowym, czy to w poprzednim roku podatkowym - wykonywał w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy takie czynności jak te, które teraz wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Stosunek pracy jest stosunkiem zobowiązującym, w którym jedna strona (pracownik) zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz drugiej strony (pracodawcy) pod jej kierownictwem, a pracodawca z kolei - do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia. Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy uregulowane są w przepisach działu II ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.”[1]


W myśl powyższych przepisów podatnik świadczący usługi w ramach działalności gospodarczej na rzecz zleceniodawcy / byłego zleceniodawcy nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 8 pkt 2 Ustawy (przepis cytowany na wstępnie niniejszej odpowiedzi). Podatnik, taki ma prawo do opodatkowania w formie ryczałtu.

Przenosząc powyższe na okoliczności sprawy przedstawionej przez użytkownika naszego serwisu, będzie on uprawniony do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu. Oczywiście zakładając, że dotychczas współpracował ze zleceniodawcą na podstawie umowy zlecenia, której przedmiotem było prowadzenie pojazdów (kierowca).

Niezależnie od wskazanej przez nas rekomendacji, wyjaśniamy, że najbezpieczniejszą formą uzyskania odpowiedzi na zadane przez użytkownika serwisu pytanie jest wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacja podatkowa jest oficjalną interpretacją organu skarbowego (KAS) przedstawionego przez Wnioskodawcę problemu prawa podatkowego. Indywidualne interpretacje podatkowe charakteryzują się gwarancją braku negatywnych konsekwencji podatkowych działania podjętego na podstawie wydanej interpretacji.

Nasza opinia została wydana jedynie w oparciu o kilku zdaniowy stan faktyczny oraz interpretację przepisów, jednakże, po bardziej dogłębnym zbadaniu stanu faktycznego sprawy, może się okazać, że użytkownik serwisu powinien postąpić w sposób odmienny.

Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U 2020.1320);
  2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U 2019.43);
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2019.1145).

[1] Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, Opublikowano: ABC 2011

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny