Porady eksperta

Sprzedaż olejków zapachowych

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Chciałabym otworzyć działalność gospodarczą, w której będę sprzedawać olejki do kominków, trzcinki zapachowe. Jakie są potrzebne zgody, pozwolenia do sprzedaży olejków zapachowych? Czy potrzebna jest karta charakterystyki? Czy potrzebna jest zgodność z CLP/ REACH i co oznacza że produkt ją spełnia?

Olejek zapachowy jako mieszanina chemiczna

Na wstępie warto wskazać, że olejki zapachowe są traktowane jako mieszaniny chemiczne, i tym samym podlegają obowiązkowi posiadania etykiety CLP oraz karty charakterystyki. Obowiązek ten dotyczy każdego wytwórcy wyrobów chemicznych, niezależnie od skali produkcji. Poniżej postaramy się przybliżyć wymogi dotyczące olejków zapachowych według europejskiego rozporządzenia REACH oraz CLP.

Wymagane dokumenty przy sprzedaży olejków zapachowych

Pierwszym wymaganym dokumentem przy sprzedaży tego typu produktów jest karta charakterystyki. Karta charakterystyki to nic innego jak dokument stworzony dla mieszaniny lub substancji chemicznej zawierający informacje na temat składu, klasyfikacji zagrożeń, bezpiecznego stosowania, przechowywania i usuwania produktów. Dokument ten jest przede wszystkim przeznaczony do użycia w miejscu pracy, ponieważ jest źródłem informacji o zagrożeniach, zarówno dla pracodawców jak i pracowników, oraz źródłem porad dotyczących bezpiecznego stosowania produktu.

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki przy sprzedaży olejków zapachowych

Jeżeli sprzedajemy swoje produkty np., do sklepu, hurtowi kartę mamy obowiązek dostarczyć razem z pierwszą dostawą produktów. Po dostarczeniu karty pierwszy raz do konkretnego odbiorcy, nie ma już potrzeby dostarczania dalszych kopii z kolejnymi dostawami do tego samego odbiorcy. Będziemy ją natomiast musieli ponownie dostarczyć po aktualizacji karty. Warto tu również zaznaczyć, że nie dostarczamy jej klientom indywidualnym (konsumentom). 

Kartę mogą również wymagać platformy sprzedażowe oraz firmy przewozowe w przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzenia przesyłki z substancją/mieszaniną chemiczną. Muszą one wtedy mieć wgląd do informacji w jaki sposób, np. posprzątać daną substancję/mieszaninę albo czy należy zawiadomić odpowiednie służby o dostaniu się substancji chemicznych do środowiska (zazwyczaj w przypadku rozlewu dużych ilości). 

Kartę i wszystkie jej aktualizacje mamy obowiązek przechowywać 10 lat od jej wydania, nawet w przypadku, kiedy zakończyliśmy działalność albo wycofaliśmy dany produkt ze sprzedaży. Warto dodać, że każdy olejek zapachowy stworzony z kompozycji zapachowej czy też barwnika musi posiadać kartę charakterystyki oraz klasyfikację CLP stworzoną indywidualnie pod jej formulację. Nie ma możliwości wykorzystania uniwersalnej karty charakterystyki dla różnych świec, ponieważ każdy olejek zapachowy czy też barwnik posiada różne substancje i w zależności od stężenia danego olejku bądź barwnika w danej świecy, różne zagrożenia może ono wywołać.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Obowiązek posiadania etykiety CLP przy sprzedaży olejków zapachowych

Przechodząc dalej warto odnieść się do kwestii CLP. CLP oznacza „Klasyfikację, oznakowanie i pakowanie” (z ang. Classification, Labelling and Packaging). Jest ona skierowana do pracowników, konsumentów i ogółu społeczeństwa. Klasyfikacja CLP jest nieodzowną częścią karty charakterystyki, a informacje na jej temat znajdziemy w sekcji 2 karty charakterystyki. Etykieta CLP natomiast, zawiera informacje oraz oznaczenia zgodne z klasyfikacją CLP wykonaną dla danej mieszaniny bądź substancji chemicznej. Informuje ona użytkownika produktu o głównych zagrożeniach i podaje odpowiednie środki ostrożności.

Każdy kto wprowadza na rynek produkt niebezpieczny, jest odpowiedzialny za oznakowanie swoich produktów. Nie wolno wprowadzić do obrotu produktów zapachowych o właściwościach niebezpiecznych, jeśli nie są one zgodne z przepisami CLP. Co w tym wypadku oznacza wprowadzenie na rynek? Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, wprowadzenie mieszaniny lub substancji chemicznej jest udostępnieniem substancji lub mieszaniny stronie trzeciej. Oznacza to sprzedaż klientom, importowanie i rozdawanie swoich produktów (np. próbek).

Może się zdarzyć, że w niektórych przypadkach etykieta CLP nie będzie wymagana np., jeżeli mieszanina zawiera składniki niebezpieczne poniżej określonych stężeń granicznych. Jednak w przypadku produktów z użyciem olejków zapachowych, zdarza się to bardzo rzadko. Dlatego też zawsze należy wykonać klasyfikację CLP dla mieszaniny chemicznej aby ustalić potencjalne zagrożenia.

Etykieta bezpieczeństwa przy sprzedaży olejków zapachowych

Oprócz etykiety CLP producent świec ma również obowiązek umieszczenia tzw. „etykiety bezpieczeństwa” według norm europejskich BS EN 15494:2007. Pomimo tego że rozporządzenie CLP oraz BS EN 15494:2007 są dwoma różnymi rozporządzeniami, bardzo często etykietę CLP oraz etykietę bezpieczeństwa łączy się w jedność. Normy europejskie BS EN 15494:2007 wymagają, aby na etykiecie pojawił się ogólny znak ostrzegawczy (żółty, trójkątny piktogram z wykrzyknikiem). Ponadto, na etykiecie bezpieczeństwa musimy obowiązkowo umieścić minimum trzy komunikaty dotyczące bezpieczeństwa (patrz schemat poniżej). Komunikaty ostrzegawcze mogą być podawane w formie piktogramu lub tekstu. Jeśli używamy tekstu, musi on być przedstawiony w języku kraju, w którym sprzedawane są świece. 

Oprócz minimalnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, jak opisano powyżej, europejskie wytyczne według rozporządzenia BS EN 15494:2007 zachęca w stosownych przypadkach wykorzystanie opcjonalnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Opcjonalne ostrzeżenia zależą od rodzaju sprzedawanych świec, ponieważ nie wszystkie są odpowiednie dla wszystkich typów świec.

Na koniec wskazujemy, że z podobnym zapytaniem dotyczącym wprowadzenia do sprzedaży olejków zapachowych zwrócił się jakiś czas temu inny Użytkownik. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią udzieloną przez naszych ekspertów również na to zapytanie:  Regulacje prawne – pachnący biznes

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 9 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.U.UE.L.2009.342.59 z dnia 22.12. 2009 r.)

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z póź. zm.)
3) Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.2006.396.1)
4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816).
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 208)

 

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT