Porady eksperta

Składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą przy jednoczesnym zatrudnieniu w formie umowy o pracę

Użytkownik naszego serwisu jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę. W ramach wykonywanej umowy o pracę użytkownik w oparciu o podstawowe wynagrodzenie oraz premie uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie. Ponadto, Użytkownicy serwisu prowadzi działalność gospodarczą. Użytkownik serwisu przebywał na zwolnieniu lekarskim związku z czym zmniejszyły się składki na ubezpieczenia społeczne uiszczane przez pracodawcę. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał użytkownika do uiszczenia zaległych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem co może zrobić w takiej sytuacji.

Na wstępie wskazujemy, że w sytuacji, gdy pracownik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Przy zbiegu umowy o pracę z działalnością gospodarczą pracownika, rodzaj tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje z tytułu wykonywania umowy o pracę.

W przypadku, gdy pracownik z tytułu umowy o pracę uzyskuje wynagrodzenie w wysokości min. minimalnego wynagrodzenia za pracę lub gdy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (w roku 2021 wynosi 2800,00 zł brutto), pracownik jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wyłącznie ze stosunku pracy. W takiej sytuacji pracownik, prowadzący dodatkowo działalność gospodarczą  jest obowiązany odprowadzać wyłącznie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które nie są zaliczane do ubezpieczeń społecznych. Oczywiście brak obowiązku uiszczania dodatkowo składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi zakazu i pracownik ma prawo dodatkowo uiszczać składki z tego tytułu.

W sytuacji gdy podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc, staje się mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę przedsiębiorca prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą obowiązany jest z jej tytułu dodatkowo uiścić składki na ubezpieczenia społeczne.

Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przez pracownika jest okresem przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. 

W takiej sytuacji pracodawca nie uiścił składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Nie doszło więc do uiszczenia składek przez pracodawcę, w konsekwencji czego pracownik powinien złożyć do ZUS właściwe deklaracje i uiścić składki z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.

Stan prawny na 11 maja 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2021..423 t.j.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 t.j.)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny