Porady eksperta

Projekt zjazdu z drogi gminnej na działkę

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z zapytaniem dotyczącym budowy zjazdu na nową działkę z drogi gminnej. Prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy konieczne jest sporządzenie projektu zjazdu (mostku) u projektanta.

28 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Prawa Budowlanego, która wprowadziła kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest uproszczenie procedur związanych z budową lub remontem zjazdu z drogi publicznej. Przed zmianą przepisów nowy zjazd z drogi publicznej wyznaczony przykładowo w celu dobudowania podjazdu do garażu domu jednorodzinnego wymagał pozwolenia. Obecnie w większości przypadków możemy wybudować go w oparciu o zezwolenie. Niemniej przed rozpoczęciem działań związanych z budową zjazdu warto przeanalizować najważniejsze procedury prawne.

W pierwszej kolejności warto wskazać, czym jest zjazd z drogi publicznej. Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w zapisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 4 wskazanej ustawy

zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W polskim ustawodawstwie wyróżniamy także podział na zjazd indywidualny oraz zjazd publiczny.

Zjazd indywidualny określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).Natomiast zjazd publiczny określony jest przez zarządcę drogi zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego handlowego lub magazynowego (rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). To właśnie od rodzaju zjazdu zależą warunki jego budowy i przebudowy (szerokość, rodzaj nawierzchni).

W znowelizowanym prawie budowlanym powstał nowy przepis, który sprawił, że w większości wypadków pozwolenie nie jest już konieczne. O zjazdach z dróg traktuje artykuł 29, ustęp 1, w myśl którego pozwolenia nie wymaga:

 • Zjazd z drogi gminnej.
 • Zjazd z drogi powiatowej.
 • Zjazd z drogi wojewódzkiej.
 • Zatoki parkingowe na tych drogach.

Budowa wyżej wymienionych zjazdów i zatok może być wykonana w oparciu o procedurę zezwolenia na lokalizację. Wyjątkiem są zjazdy z drogi krajowej, które w dalszym ciągu mogą być budowane jedynie w oparciu o pozwolenie na budowę.

Warto także podkreślić, że zjazdy podlegające procedurze zezwolenia muszą mieścić się w wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jeśli zjazd lub zatoka w istotny sposób odbiega od wytycznych zawartych w rozporządzeniu, wówczas jej budowa bądź przebudowa mogą wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. W obu wypadkach przed rozpoczęciem procedury trzeba uzgodnić lokalizację oraz parametry zjazdu z właściwym zarządcą drogi.

Stroną ubiegającą się o uzgodnienie lokalizacji zjazdu jest inwestor lub osoba przez niego upoważniona. Jego zadaniem jest przedłożenie stosownego wniosku, zawierającego proponowaną lokalizację zjazdu oraz jego najważniejsze parametry. Dokument należy złożyć do zarządcy, właściwego ze względu na rodzaj drogi oraz umiejscowienie zjazdu. W naszym kraju zarządcą drogi może być:

 • Droga gminna – zarządcą może być tutaj wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 • Droga powiatowa – jednostką jest tutaj Starostwo Powiatowe lub Zarząd Dróg Powiatowych.
 • Droga wojewódzka – wniosek przyjmuje Urząd Marszałkowski lub Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 • Droga krajowa – w tym wypadku wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu.  Wszystkie sprawy formalne trzeba załatwić z zarządcą drogi, czyli z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

Warto także dodać, że w granicach miast powiatowych zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, czy powiatowej załatwimy u prezydenta miasta. Jest on zarządcą wszystkich lokalnych dróg publicznych (z wyjątkiem drogi krajowej).

Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej, gminnej lub wojewódzkiej musi zawierać dane inwestora, także dokładnie wyszczególnioną specyfikę zjazdu. Należy do niego dołączyć kilka dokumentów, którymi są:

 • Mapa do celów opiniodawczych – musi zawierać proponowaną lokalizację zjazdu.
 • Pełnomocnictwo – dotyczy przypadków, w których z wnioskiem na lokalizację zjazdu występuje pełnomocnik inwertora.
 • Dodatkowe oświadczenia, szkice oraz rysunki ustalone odrębnymi przepisami.

Zarząd Dróg rozpatrzy nasz wniosek na lokalizację zjazdu do nieruchomości i poinformuje inwestora w formie pisemnej o tym, czy zgadza się na daną lokalizację. Uzyskanie dostępu drogi publicznej może być trudniejsze, jeśli budowa zjazdu wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Tego rodzaju inwestycja wymaga uzyskania wielu dodatkowych oświadczeń i zezwoleń. Podstawą jest sam projekt zjazdu z drogi powiatowej, krajowej lub wojewódzkiej. Aby sporządzić projekt zjazdu, musimy posiadać kilka dodatkowych dokumentów, takich jak:

 • Mapa do celów projektowych – dokument musi przedstawiać aktualne dane, a jego wykonanie może znacznie podnieść koszty całej inwestycji.
 • Decyzja na lokalizację zjazdu – jest taka sama jak w przypadku dokumentacji dla zjazdów, których budowa wymaga jedynie zezwolenia. Warto w tym miejscu podkreślić, że dokument ma charakter czasowy. Jeżeli zjazd publiczny nie zostanie wybudowany przez trzy lata, wówczas konieczne będzie ponowne ustalenie jego lokalizacji.
 • Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Nie jest to dokument niezbędny, jednak może przyspieszyć procedurę wydania pozwolenia. Ponadto jeśli nasza posesja nie została objęta planem miejscowym, wówczas warto uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy. Wydanie decyzji może być dość czasochłonne, dlatego warto dopilnować, by zjazd z drogi powiatowej, czy zjazd z drogi gminnej był oznaczony w spisie działek, a także w załączniku mapowym.

Powyższe dokumenty są podstawą do uzyskania pozwolenia. Jednak zjazd z drogi publicznej może się także wiązać z koniecznością załatwienia dodatkowych formalności. Ich specyfika i rodzaj zależą od miejsca, w którym znajduje się zjazd publiczny.

Mając na uwadze analizę powyższych przepisów Prawa budowlanego wskazujemy, że planując budowę zjazdu (mostku) z drogi gminnej na działkę wymagane jest sporządzenie projektu. Projekt, zgodnie z przepisami prawa budowlanego może być sporządzony przez osobę uprawnioną, tj. biuro projektowe. W związku z powyższym konieczne jest, aby przed rozpoczęciem robót związanych ze zjazdem sporządzić stosowny projekt u projektanta.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 20 października 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Osoba prawna a osoba fizyczna

Osoba fizyczna i osoba prawna są podstawowymi podmiotami prawa cywilnego. Kwestie dotyczące zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).

Osoba fizyczna jest to prawne określenie każdego żyjącego człowieka, który występuje jako podmiot w stosunku cywilnoprawnym. Sformułowanie to wynika z treści Działu I Tytułu II Kodeksu Cywilnego, który został poświęcony wyjaśnieniu terminu osoby fizycznej. O kwalifikacji człowieka do podmiotów praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego decyduje przypisana mu od chwili urodzenia zdolność prawna. Tym samym wszyscy ludzie, od chwili urodzenia do momentu śmierci, są uczestnikami stosunków prawnych.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT