Porady eksperta

Nowy członek zarządu w spółce

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z zapytaniem dotyczącym powołania nowego członka zarządu w spółce:

  1. Czy może powołać nowego członka zarządu w istniejącej już spółce;
  2. Czy nowy członek zarządu musi być wspólnikiem spółki;
  3. Czy nowy członek zarządu może samodzielnie zawrzeć umowę rachunku bankowego dla prowadzonej w ramach spółki działalności gospodarczej;
  4. Czy formalności w tym zakresie mogą zostać dokonane z wykorzystaniem systemu S24 i ile czasu mogą one potrwać.

Poniżej odpowiedź:

Na początku zaznaczmy, że Użytkownik niestety nie podał rodzaju spółki, o którą pyta. Z tego powodu będziemy posługiwać się reprezentatywnym przykładem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (także jako „sp. z o. o.” lub „spółka z o. o.” lub „Spółka’).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do treści art. 151 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako „k.s.h.”) może zostać utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu, przez jedną lub więcej osób, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odpowiadając wprost na pierwsze pytanie Użytkownika – zmiana zarządu w istniejącej już Spółce jest dopuszczalna. Podstawa prawna tego stwierdzenia to art. 166 §1 pkt 5 w zw. z art. 201 §4 – §5 k.s.h. Powołanie członka zarządu następuje na mocy uchwały wspólników, o ile w umowie spółki nie postanowiono inaczej. Zasada jest taka, że uchwały wspólników spółki z o. o. zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli umowa spółki lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. W przypadku powoływania członków zarządu ograniczenie to może wynikać jedynie z umowy.

W odniesieniu do pytania nr 2 należy powołać się na brzmienie art. 201 §3 k.s.h: 

do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Brzmienie powołanego przepisu implikuje ten skutek, że nowy członek zarządu nie musi wnosić do spółki wkładu i stawać się jej wspólnikiem. Zgodnie z art. 18 k.s.h. jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może pełnić funkcję członka zarządu spółki. Co do zasady zakazem sprawowania tej funkcji są objęte osoby prawomocnie skazane za popełnienie przestępstw rozdziałów XXXIII – XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz na podstawie art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. Kodeks spółek handlowych dopuszcza również możliwość stawiania dodatkowych wymogów, które muszą spełniać członkowie zarządu Spółki. Kwestię tę, stosownie do art. 201 §5 k.s.h. regulują wspólnicy na mocy uchwały.

Zgodnie z art. 204 §1 k.s.h. każdy członek zarządu ma prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania w odniesieniu do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jak precyzuje art. 208 §2 k.s.h. prowadzenie spraw spółki jest nie tylko prawem, ale też obowiązkiem. Odpowiedź na pytanie nr 3 Użytkownika należy oprzeć na wykładni art. 208 §3 k.s.h.:

każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki” oraz art. 205 §1 k.s.h.: „jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zatem możliwość zawarcia umowy rachunku bankowego dla Spółki jest uzależniona od ustalonego w umowie spółki sposobu reprezentacji. W przypadku braku postanowień tej treści, z mocy ustawy, istnieje obowiązek współdziałania dwóch członków zarządu lub jednego z nich wraz z prokurentem.

Powołanie nowego członka zarządu powinno być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w terminie 7 dni od tej zmiany. Zgłoszenie następuje na formularzu udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości KRS Z-3 wraz z dodatkowym formularzem KRS ZK. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć uchwałę wspólników o powołaniu nowego członka zarządu (w oryginale!), jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji wraz ze wskazaniem adresu do doręczeń oraz wykaz osób uprawnionych do powoływania członków zarządu (czyli wspólników). Zgłaszanie zmian online jest uzależnione od sposobu powstania spółki. Jeżeli została ona zarejestrowana w sposób tradycyjny lub z wykorzystaniem systemu PRS (Portal Rejestrów Sądowych) – albo w PRS zmieniona – Użytkownik nie może złożyć wniosku zmianowego z wykorzystaniem portalu S24. W tym celu zgłoszenie musi być dokonane bezpośrednio w sądzie rejestrowym. Jeżeli jednak do tej pory korzystał z systemu S24, w przypadku zmiany osobowej w zarządzie, portal ten pozostaje dla niego dedykowany. Przedmiotowa zmiana jest odpłatna – 250 zł oraz dodatkowo 100 zł za publikacje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Stan prawny na dzień: 08.10.2021

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny