Porady eksperta

Nieopłacone świadczenia zdrowotne i społeczne a umowa zlecenia i konsekwencje dla zleceniobiorcy

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto i w jaki sposób ma uregulować zaległe składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie zgłosił zleceniodawcy faktu, że nie posiada już statusu studenta, w trakcie trwania umowy zlecenia.

W 2022 r. użytkownik, będący ówcześnie studentem, zawarł umowę zlecenia, jednak po ukończeniu studiów nie poinformował zleceniodawcy o zmianie swojego statusu. W styczniu 2023 r. skończył 26 lat.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!

Zawierając umowę zlecenia, zleceniodawca (płatnik) ustala do jakich ubezpieczeń ma zgłosić zleceniobiorcę. Zleceniobiorca, który: jest studentem (tryb studiów nie ma znaczenia) lub uczniem i nie ukończył 26 r.ż. nie podlega zgłoszeniu do ZUS, a od wypłacanego mu wynagrodzenie nie potrąca się składek ZUS. Należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem ZUS, status studenta przysługuje od dnia przyjęcia na studia i złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, nie ma tu znaczenia ważność np. legitymacji studenckiej.

Sytuacja zmienia się jednak, gdy zleceniobiorca, który nie ukończył jeszcze 26 lat, traci status studenta i nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu (np. umowy o pracę). Podlega on wtedy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

O utracie statusu studenta należy niezwłocznie poinformować zleceniodawcę, który zgłosi zleceniobiorcę do przedmiotowych ubezpieczeń ZUS. Jeżeli jednak płatnik dowie się o zmianie statusu np. po kilku miesiącach od zmiany, powinien on złożyć w trybie korekty raport ZUS RCA z rozliczonymi składkami od wypłaconego przez należny okres wynagrodzenia. Wraz z deklaracją i składkami, płatnik zobowiązany będzie do opłacenia należnych odsetek za zwłokę.

 

Często zdarza się, że w ocenie organów podatkowych, sfinansowanie przez płatnika zaległych składek ZUS powinno był opłacone ze środków ubezpieczonego, co spowodowałoby postanie przychodu zleceniobiorcy, które podlega opodatkowaniu. Odmiennego zdania są sądy. Np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2021 r. sygn. akt II FSK 2573/18 wskazuje, że wpłacone przez płatnika zaległe składki ZUS od wypłaconego wynagrodzenia pracownika nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ obowiązek ten spoczywa na zleceniodawcy (płatniku). Powyższe nie będzie również podlegać opodatkowaniu w sytuacji, gdy płatnika i zleceniobiorcę nie będzie już łączył stosunek cywilnoprawny.

Ważne:

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zwalniają płatnika z obowiązku zapłaty składek, nawet jeśli zleceniobiorca poda nieprawdziwe informacje lub jak w przypadku Użytkownika naszego serwisu, zapomni zaktualizować informacje.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 17 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2339, z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT