Porady eksperta

Możliwość uzyskania ulgi w spłacie zaległości podatkowych przez przedsiębiorcę

Zaległości podatkowe są należnością publicznoprawną, stąd możliwość przyznania ulg w zakresie ich spłaty jest restrykcyjnie unormowana w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 t.j.) (dalej jako „o.p.”, „Ordynacja Podatkowa”), organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Z powyższego przepisu wynika, że odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej zależne jest od uznaniowości organu. W orzecznictwie sprecyzowane zostały surowe kryteria odraczania lub rozkładania na raty zapłaty zaległości, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców. Przyjmuje się bowiem, że fakt znalezienia się podatnika w trudnej sytuacji finansowej nie uzasadnia zastosowania ww. ulg. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1838/97, podkreślił, że wiele podmiotów gospodarczych zmierza się z trudnościami, w tym z trudnościami prowadzącymi do zaniechania działalności gospodarczej. Jednakże fakt uzyskiwania niższych dochodów przez pewien okres czasu nie oznacza, że dany przedsiębiorca nie może zapłacić zaległości podatkowych, bowiem taka sytuacja wpisuje się w ryzyko gospodarcze, które przedsiębiorca powinien brać pod uwagę.

Jeżeli Urząd Skarbowy odmawia odroczenia lub rozłożenia płatności na raty, podatnik może, na podstawie art. 220 o.p., złożyć odwołanie od decyzji odmownej wydanej w I instancji. Właściwy do wydania decyzji w II instancji jest organ podatkowy wyższego stopnia, czyli w przypadku Naczelnika Urzędu Skarbowego – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie odwołania również ma charakter uznaniowy.

Jeżeli w tym trybie podatnik nie uzyska decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu płatności na raty nie ma innej możliwości zastosowania tych ulg.

Założenie drugiej działalność poza granicami kraju również nie rozwiąże problemu zaległości podatkowych. O rejestracji polskich spółek za granicą w celu uzyskania korzyści podatkowych stanowi ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z 12.06.2017 r. (Nr 003/2017) wydane przez Ministerstwo Finansów. Sytuacja, gdy spółka zarejestrowana została za granicą, ale działalność faktycznie wykonuje w Polsce, może być uznana za przejaw agresywnej optymalizacji podatkowej. Za kryterium oceny czy doszło do agresywnej optymalizacji podatkowej, co do zasady, przyjmuje się miejsce zarządu. Chodzi tu zarówno o siedzibę, jak i faktyczny proces zarządzania działalnością i majątkiem spółki, tj. wykonywanie czynności zarządu, przy czym warunki te nie muszą być spełnione łącznie. Można zatem stwierdzić, że w Polsce, na wzór innych krajów europejskich, przyjęła się zasada „ośrodka zarządzania i kontroli” dla ustalenia właściwości miejscowej organów podatkowych.

Ważne:

Trzeba również pamiętać, że rozdział 15 Ordynacji Podatkowej dotyczy odpowiedzialności osób trzecich, o której organ podatkowy może orzec w drodze decyzji. Zatem zaprzestanie działalności podmiotu zadłużonego na skutek rejestracji nowej spółki nie jest równoznaczne z pozbyciem się problemu istniejących już zaległości podatkowych.

Podsumowując, jedyna możliwość zastosowania ulgi w spłacie zaległości podatkowych pozostawiona została do uznania organu podatkowego. Jeżeli za granicą nastąpi jedynie rejestracja spółki, a działalność nadal będzie prowadzona w Polsce, to właściwym organem podatkowym będzie organ polski. Wobec powyższego, bezprzedmiotowa staje się rejestracja spółki za granicą, gdyż organ podatkowy nadal będzie posiadał wiedzę o działalności podejmowanej przez dany podmiot, a więc będzie mógł zająć zaległe kwoty podatku. Jeżeli organem podatkowym w Polsce dla drugiej spółki będzie inny miejscowo organ niż organ ściągający zaległości podatkowe należne od spółki pierwszej, to być może przez jakiś czas uda się odłożyć w czasie spłatę zaległości. Jednakże należy pamiętać, że przez cały czas naliczane będą odsetki od zaległości. W konsekwencji takich działań, kwota pozostała do spłaty może znacznie przewyższać pierwotną kwotę zaległego podatku. Zdecydowanie korzystniejsza dla przedsiębiorcy jest zatem jak najszybsza spłata zaległości podatkowych.

 

Stan prawny na dzień: 20 września 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny