Porady eksperta

Etykieta produktu produkowanego za granicą

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym etykiety sprayu antypoślizgowego do butów tanecznych produkowanego w Niemczech. Wskazał, że produkt będzie etykietowany z dwóch stron produktu (butelki). Czy można na przodzie zachować etykietę w języku angielskim, natomiast z tyłu w języku polskim i innych językach?  

Spray antypoślizgowy do butów tanecznych jest produktem chemicznym. Organem odpowiedzialnym za harmonizację obowiązujących przepisów związanych z klasyfikacją i oznakowaniem substancji chemicznych, a także zgodność pomiędzy przepisami klasyfikacji i oznakowania z jednej strony, a także przepisami odnoszącymi się do transportu z drugiej jest GHS (Globalny Zharmonizowany System).

GHS w Unii Europejskiej funkcjonuje na mocy rozporządzenia (WE) o numerze 1272/2008, które nazywane jest rozporządzeniem CLP w sprawie oznakowania, klasyfikacji i pakowania substancji i mieszanin (dalej: „Rozporządzenie” lub „rozporządzenie CLP”). Rozporządzenie to funkcjonuje od 1 grudnia 2010 r. Rozporządzenie (WE) o numerze 1272/2008 jest wymienne z obecnie wykorzystywanymi regułami dotyczącymi klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych (Dyrektywę DSD 67/548/EWG) oraz preparatów (DYREKTYWĘ DPD 1999/45/EC).

Zgodnie z Rozporządzeniem wszystkie etykiety są opisane w języku, który jest obecnie językiem urzędującym państwa, w którym substancja została wypuszczona do obiegu. Z kolei wszystkie produkty uznane za niebezpiecznie powinny zostać oznakowane z ujęciem następujących rzeczy: informacji, które umożliwią jednoznaczną identyfikację substancji, wymienione nazwy wszystkich wykorzystanych do produkcji preparatu i zawartych w nich substancji niebezpiecznych, miejsce oraz osobę/firmę odpowiedzialną za wypuszczenie produktu do obiegu, a także odpowiednie napisy i symbole informujące o ryzyku. Etykieta produktu powinna być także wyposażona w informacje uzupełniające, jak zwroty H i P oraz gdy koniecznie wykorzystywanym piktogramem.

Etykieta CLP zawiera:

  • identyfikator produktu
  • piktogramy
  • zwroty alarmujące (ostrzegawcze)
  • zwroty H (określające rodzaj zagrożenia)
  • zwroty P (określające niezbędne środki zapobiegawcze)
  • pozostałe informacje dodatkowe (m.in. zwroty EUH) 
  • dane teleadresowe dostawcy
  • nominalną ilość substancji przeznaczoną w opakowaniach, które są udostępniane społeczeństwu (o ile informacja ta nie jest zawarta w innym miejscu na opakowaniu)

Wszystkie etykiety powinny być umieszczone do przynajmniej jednej powierzchni opakowania w sposób permanentny. Etykiety powinny odróżniać się od opakowania, a ich specyfikacje powinny być dobrane tak, by w prosty sposób można było z nich odczytać wszystkie informacje na nich zawarte. W niektórych przypadkach na etykiety naniesione powinny być dodatkowe informacje, które są wymagane przez inne prawodawstwo. 

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia wszystkie etykiety zobowiązane są do posiadania niezbędnych haseł ostrzegających użytkownika, które są zgodne z klasyfikacją wybranej substancji. Zależnie od stopnia zagrożenia na etykietach naniesione są takie hasła jak "niebezpieczeństwo" (dla wysokiego stopnia zagrożenia) czy "uwaga" (dla mniejszego stopnia zagrożenia.

Ponadto naniesione na etykiety zwroty ostrzegawcze określają także charakter oraz stopień nasilenia zagrożeń wytwarzanych przez daną substancję czy mieszaninę (zwroty H). Wszystkie zwroty powinny być zgodne z brzmieniem, które umieszczone jest w załączniku III do rozporządzenia CLP. Gdy substancja została sklasyfikowana w kilku kategoriach zagrożeń, na etykiecie umieszczone powinny zostać wszystkie zwroty H (o ile się nie powtarzają). Zwroty P (określające wymagane środki ostrożności) wykorzystywane są głównie do ograniczenia niepożądanych, negatywnych skutków wykorzystywania substancji.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia CLP etykieta powinna być sporządzona w języku urzędowym (językach urzędowych) państw członkowskich na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej. Na etykiecie można przekazać informacje o zagrożeniach w większej liczbie języków niż jest to wymagane przez dane państwo członkowskie, pod warunkiem, że we wszystkich językach zostaną podane te same informacje oraz że etykieta nadal będzie spełniała wymagania art. 31 rozporządzenia CLP, czyli będzie czytelna. W rozporządzeniu nie ma informacji dotyczącej miejsca, w którym etykieta ma znaleźć się na produkcie. Rozporządzenie zawiera jedynie informacje o obowiązku sporządzenia jej w sposób czytelny i w języku urzędowym państwa, na terytorium którego substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu. Należy zatem wnioskować, że umieszczenie etykiety w języku polskim na tylnej części produktu (butelki) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 353, str. 1 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!