Porady eksperta

Działalność nierejestrowana część trzecia

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy prowadząc działalność nierejestrowaną może otrzymywać zapłatę za wykonaną usługę przelewem?

Definicja działalności nierejestrowej została zawarta w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wynosi 3010 zł brutto, zatem przychód w żadnym miesiącu nie może przekraczać kwoty 1505 zł brutto). Działalność nieewidencjonowana może być prowadzona przez osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia nierejestrowanej są zbliżone do prowadzenia działalności wpisanej do CEIDG. To czym różni te dwie formy to przede wszystkim limit osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

Jak zostało wskazane w dotychczas prowadzonej korespondencji z Użytkowniczką, przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców nie wprowadzają obowiązku dla przedsiębiorcy dotyczącego założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do prowadzenia transakcji związanych z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 19 ustawy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Są to dwie sytuacje, w których dokonanie zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego jest obowiązkowe. Jednakże żaden przepis nie wyklucza możliwości dokonania zapłaty za usługę przelewem w przypadku mniejszej kwoty. Należy także zaznaczyć, że w obowiązujących przepisach nie ma wymogu posiadania odrębnego rachunku firmowego. Przyjmuje się, że również osobisty rachunek bankowy osoby prowadzącej nierejestrowaną działalność może być wykorzystywany w tym celu. W takiej sytuacji klienci mogą dokonywać przelewów za świadczone usługi na prywatny rachunek bankowy Użytkowniczki.

Mimo braku obowiązku posiadania rachunku firmowego rekomendujemy jego założenie. Może on znacząco usprawnić wgląd w dokonywane płatności, kontrolowanie wpływów czy opłat. W przypadku przeprowadzenia ewentualnej kontroli, o wiele łatwiej jest przekazać dokumentację związaną z kontem firmowym niż z prywatnym, w którym pojawiają się transakcje, które są związane nie tylko z przedsiębiorstwem.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 11 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!