Porady eksperta

Czy można jeszcze raz wystąpić o odroczenie płatności tej samej zaległości podatkowej ?- uzupełnienie

Odpowiadając na pytanie na wstępie warto ustalić, jakie skutki wywołuje decyzja o odroczeniu płatności podatku oraz jej niewykonanie.

W tym zakresie należy przytoczyć art. 49 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa („o.p.”), zgodnie z którym, w razie wydania decyzji o odroczeniu płatności podatku nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę. Jednocześnie art. 49 § 2 o.p. stanowi, że jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1–3 o.p. - czyli termin pierwotny wynikający z przepisów prawa.

Podsumowując, decyzja o odroczeniu płatności powoduje zmianę terminu płatności podatku, natomiast jej niewykonanie skutkuje restytucją terminu ustawowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 550/99).

W dalszej kolejności warto zauważyć, że jeżeli wskutek niedotrzymania terminu płatności podatku zgodnie z decyzją przywrócony zostaje pierwotny (ustawowy) termin zapłaty podatku, to również od tej daty organ podatkowy ma prawo naliczyć odsetki za brak zapłaty.

Przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku stwierdzić należy, że teoretycznie istnieje taka możliwość. Z opisu stanu faktycznego oraz przywołanych powyżej przepisów prawa wynika, że mamy do czynienia z zaległością podatkową, czyli niewykonanym w terminie zobowiązaniem podatkowym. Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek stanowi jedną z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowanych w art. 67a o.p.. Przy czym stosowanie jakiejkolwiek ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wymaga uzasadnienia ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Jeżeli organ wydał już decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku oznacza to, że takie przesłanki zaistniały. Natomiast należy pamiętać, że w przypadku złożenia nowego wniosku organ podatkowy od nowa przystąpi do wszechstronnego i wnikliwego badania podstaw przyznania nowej ulgi. Rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do uznania administracyjnego organu. Ustawodawca pozostawił organom podatkowym dużą swobodę w ocenie spełnienia przesłanek do zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zatem nie można z góry zakładać, że organ ponownie wyda decyzję pozytywną, gdyż może on stwierdzić, że sytuacja uległa zmianie w ten sposób, że w dniu złożenia drugiego wniosku nie występuje już ważny interes podatnika przemawiający za odroczeniem terminu płatności podatku (zaległości).

Na marginesie zwracamy również uwagę, że zgodnie z art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. „Tarcza antykryzysowa”), rada gminy może przedłużyć w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.. Co więcej, na mocy art. 15 p Tarczy antykryzysowej rada gminy może zwolnić z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za część 2020 r., wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przepisy pozwalające radzie gminy na wprowadzenie powołanych zwolnień z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat przedmiotowego podatku weszły w życie w dniu 31 marca 2020 r.. Od tego momentu zatem gmina jest uprawniona do wdrożenia rzeczonych ulg podatkowych. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby gmina wprowadziła preferencyjne warunki dla podatników w okresie po 31 marca 2020 roku i nadała przyjętej uchwale moc wsteczną. Najwcześniej zwolnienia mogą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 r..

W konsekwencji powyższego, przed złożeniem ponownego wniosku o odroczenie terminu płatności podatku, rekomendujemy sprawdzić, czy Pana gmina przyjęła powołaną uchwałę oraz czy znajduje się Pan w grupie przedsiębiorców nią objętych. Przy czym, jeszcze raz podkreślamy, że zwolnienia w omawianym trybie mogą dotyczyć jedynie podatku od nieruchomości za część 2020 roku, zaś przedłużenie terminów płatności rat podatku, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., może nastąpić nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Stan prawny na dzień 25 czerwca 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny