Porady eksperta

Co zrobić w sytuacji nienależytego wykonania umowy?

Pytanie z dnia 20 września 2017

Przedstawiony problem: Co zrobić w sytuacji nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 471 k.c. jeżeli wykonanie zobowiązania nie nastąpiło w sposób określony w umowie (w sposób nienależyty), dopuszczalne jest dochodzenie od dłużnika naprawienia powstałej w ten sposób szkody. Z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do czynienia, gdy dłużnik co prawda podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, ale osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu określonemu w umowie lub także wymogom wskazanym w obowiązujących przepisach. Przykładem takiej sytuacji może być wykonanie przedmiotu umowy gorszej jakości niż określono w umowie. Naprawienie szkody może nastąpić przez prawidłowe wykonanie świadczenia lub przez zapłatę przez dłużnika wierzycielowi odpowiedniej sumy pieniężnej, tytułem odszkodowania bądź przez obniżenie ceny.

Do stwierdzenia winy dłużnika za nienależyte wykonanie umowy, niezbędne jest udowodnienie, że nie zachował on należytej staranności wykonując umowę. Z umowy oraz obowiązujących przepisów może także wynikać odpowiedzialność dłużnika np. za wady przedmiotu – lecz jest to zależne od tego, co zostało zapisane w umowie pomiędzy stronami. Dochodzenie rękojmi z tytułu wad określają przepisy 556 – 576 kodeksu cywilnego.

To wierzyciel powinien udowodnić powstanie szkody oraz jej wysokość. Dłużnik natomiast może bronić się przed tym roszczeniem, wykazując że nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli w treści umowy została zastrzeżona kara umowna (art. 483-484 kodeksu cywilnego), która jest swojego rodzaju alternatywą dla odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z art. 471 kodeksu cywilnego, to w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, przysługuje ona wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli większa część zobowiązania została wykonana przez dłużnika, może on domagać się odpowiednio zmniejszenia kary umownej.

Serwis mikroporady.pl odniósł się do przedstawionego problemu od strony formalno – prawnej i ogólnej, gdyż nie posiadamy szczegółowych informacji dotyczących sprawy.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT