Porady eksperta

Bezpłatna reklama Fundacji, a podatek dochodowy

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem, dotyczącym kwestii założenia Fundacji i chęci skorzystania z programu umożliwiającego bezpłatne korzystanie z reklam w wyszukiwarce Google. Zastanawia się, czy skorzystanie z tego programu będzie wiązało się z obowiązkiem jego opodatkowana przez fundację z uwagi na przychód z nieodpłatnych świadczeń na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”) do rozliczenia i płacenia podatku od dochodu zobowiązane są wszystkie osoby prawne, chyba, że ustawa zwalnia je z tej konieczności. Obowiązek przewidziany w Ustawie dotyczy także fundacji.

Warto wskazać, że istnieją pewne wyłączenia dla organizacji pozarządowych od płacenia podatku dochodowego. Część z nich ma charakter podmiotowy, czyli dotyczy kategorii zwolnionych z opłacana podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na ich specyficzną cechę. Inne natomiast określają źródła dochodu, które mogą być nieopodatkowane. Katalog wszystkich zwolnień znajduje się w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Wśród najważniejszych zwolnień, która dotyczą organizacji pozarządowych należy wymienić:

  • organizacje pożytku publicznego (OPP) - wwolnione od podatku dochodowego są wszystkie dochody tych organizacji przeznaczone na działalność statutową (art. 17.ust.1.p.6c. z ustawy o CIT); przy czym ważne jest tu przeznaczenie dochodu, a nie jego źródło;
  • zwolnienie z opodatkowania dochodów ze składek członkowskich w stowarzyszaniach (przeznaczonych na cele statutowe);
  • organizacje, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele (art. 17.ust.1.p.4. z ustawy o CIT); organizacja musi nie tylko przeznaczyć swój dochód na działanie w jednym z powyższych obszarów, ale w swoim statucie musi mieć literalnie wymienione te obszary jako cele działalności.

Warto dodać, że właśnie zwolnienie podatkowe jest, w obecnym stanie prawnym, głównym argumentem za posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego przez podmioty nie notujące istotnych wpływów z tzw. 1%. Praktyka pokazuje, że wiele organizacji jako podstawę zwolnienia wskazuje ww. zwolnienie przedmiotowe z art. 17.ust.1 p. 4 Ustawy.

Problemem pozostaje bowiem nieprzystającą do specyfiki organizacji pozarządowych konstrukcja definicji kosztów uzyskania przychodów, które pozwalają zmniejszyć dochód poprzez odjęcie poniesionych wydatków od uzyskanego przychodu. Według Ustawy kosztami uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15.ust.1 z ustawy o CIT). O ile przepis ten pasuje to większości wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców, których podstawowym celem jest przecież osiągnięcie przychodu, to niekoniecznie do organizacji społecznych. Dokonywane przez nie wydatki mają bowiem realizować raczej jej cele statutowe, a nie zabezpieczać przychody w przyszłości. Interpretacja celowościowa definicji kosztów uzyskania przychodów pozwala wywieść pewne argumenty za tym, że wydatki organizacji na jej cele statutowe można traktować podobnie jak typowe koszty ponoszone przez przedsiębiorców. W sytacji, gdyby ten przepis zinterpretować literalnie, organizacja może być zmuszona do zapłacenia podatku od całości otrzymanej darowizny, jeżeli nie kwalifikuje się do któregoś ze zwolnień przewidzianych w katalogu z art. 17 ust 1. Ustawy. - nawet jeżeli wszystko wydała na cele statutowe w trakcie roku podatkowego.

Konstrukcja systemu opodatkowania organizacji pozarządowych podatkiem CIT jest w wielu miejscach niejasna, a czasem także anachroniczna. Szczególnie że istnieje cały szereg podmiotów o podobnym charakterze, które korzystają z całkowitego zwolnienia z opodatkowania swoich dochodów, póki wydają go na cele statutowe. Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów dotyczących kwestii podatkowych fundacji rekomendujemy Użytkownikowi w tym zakresie konsultację z doradcą podatkowym.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 7 października 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT