Poradnik biznesowy

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

W dzisiejszym poradniku zostały przedstawione urlopy związane z rodzicielstwem. Zasady ich udzielania regulują przepisy Kodeksu pracy w dziale ósmym art. 1751-1891.

W obowiązującym stanie prawnym długość płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem może wynosić:

  • w przypadku urodzenia 1 dziecka - do 52 tygodni,
  • w przypadku urodzenia większej liczby dzieci - od 65 do 71 tygodni.

Urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego udziela się w pełnych tygodniach. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać również ojciec, jeżeli matka dziecka z niego zrezygnuje po wykorzystaniu nie mniej niż 14 tygodni. Urlop rodzicielski przysługuje obydwojgu rodzicom, rodzice dziecka mogą z tych urlopów korzystać jednocześnie nie przekraczając należnych wymiarów urlopów. Ojciec dziecka ma również prawo do urlopu ojcowskiego.

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część przysługującego urlopu. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą porodu, to pierwszym dniem urlopu jest dzień porodu. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (od dnia porodu) przysługuje wyłącznie matce. Po wykorzystaniu tego okresu, matka ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takim przypadku, na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko złożony na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego, udziela się pozostałej części urlopu macierzyńskiego temu pracownikowi

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Jego wymiar wynosi:

  • 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo lub nie więcej niż w czterech częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze wielokrotności tygodnia, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wyjątkiem jest pierwsza część urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie nie może ona być krótsza niż 6 tygodni.

Dodatkowo pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których każda część powinna trwać jeden tydzień. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Czy wiesz czym różni się urlop macierzyński od urlopu rodzicielskiego? Dowiesz się tego zapoznając się ze specjalnie przygotowanym przez nas poradnikiem. W poradniku dokonaliśmy zestawienia urlopów przysługujących pracownikom związanych z rodzicielstwem ze wskazaniem ich podstawy prawnej, osoby, której przysługują, wymiaru oraz wysokości należnego wynagrodzenia. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT