Znajdź interesujący Cię kazus prawny

Kiedy artysta zostaje przedsiębiorcą?

Kiedy artysta zostaje przedsiębiorcą- rękodzieło?

Artyści, wytwarzający okazjonalnie różnego rodzaju produkty m.in. na specjalne zamówienia bardzo często traktują swoją działalność także jako pasję i hobby, dzięki którym dodatkowo można wnieść wkład do domowego budżetu.

Często także uznają iż wykonywane przez nich dorywczo, produkty odsprzedawane na podstawie realnej (dorozumianej, niepisanej) umowy kupna-sprzedaży, czy także dzieła bądź zlecenia nie są działalnością gospodarczą. Jednakże coraz częściej w opiniach urzędów skarbowych, takie działania uznawane być powinno jako prowadzenie działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, artysta (przedsiębiorca), powinien prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne oraz właściwe dla danego typu działalności podatki (podatek dochodowy, podatek VAT).

Rozróżnienie pomiędzy pozarolniczą działalnością gospodarczą, a działalnością, która jest wykonywana osobiście, jest bardzo ważne, w szczególności ze względu na zakwalifikowanie przychodów z danej aktywności w prawa podatkowego.

Pozarolnicza działalność gospodarcza wymaga formalnej rejestracji, natomiast w przypadku działalności wykonywanej osobiście, wszelkich formalności związanych z podatkiem czy ubezpieczeniem wynikających z umowy cywilno-prawnej musi dopełnić podatnik zatrudniający inną osobę fizyczną (lub ona sama, jeżeli umowa cywilna została zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości jak zakwalifikować Twoją działalność, bezpieczną drogą jest wystąpienie o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Poniżej przykładowo jedno z takich rozstrzygnięć.

 

Stan faktyczny:

Pan X zajmuje się okazjonalnym wykonywaniem wyrobów glinianych i czasami odsprzedażą ich w trakcie jarmarków świątecznych. Pan X zapraszany jest do wstawiania produktów w ramach jarmarków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania.

Pan X nie rejestrował działalności gospodarczej, a nie też nie ogłaszał swojej gotowości do odsprzedaży swoich wyrobów. Sprzedaż podejmuje tylko w trakcie jarmarków, produkty sprzedawane są osobom fizycznym. Stałym źródłem utrzymania wnioskodawcy jest dochód pochodzący z umowy o pracę.

 

Problem prawny:

  • Jak kwalifikować i jak rozliczać opisany powyżej przychód?
  • Czy przychód z takiego rodzaju działalności powinien być kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i co za tym idzie, zgodnie z art. 44 ww. ustawy rękodzielnik musiałby sam odprowadzić zaliczkę na podatek do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania przychodu, a następnie rozliczyć ten dochód w rozliczeniu rocznym, czy też ewentualnie taki przychód to przychód z praw autorskich w rozumieniu art. 18 ustawy wykazywany dopiero w zeznaniu rocznym, czy wreszcie to przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

Rozwiązanie:

W interpretacji podatkowej, organ podatkowy, poparł argumentacje Pana X i uznał iż tego rodzaju działalność nie będzie opodatkowana na zasadach właściwych dla wykonywania działalności gospodarczej, a przychód z tej sprzedaży będzie przychodem z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym zgodnie z art. 44 ww. ustawy czyli rękodzielnik musi sam odprowadzić zaliczkę na podatek do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania przychodu, a następnie rozliczyć uzyskany ostatecznie dochód w rozliczeniu rocznym.

 

Uzasadnienie:

Działalność gospodarcza, to działalność o charakterze zarobkowym wykonywana w sposób zorganizowany, stały i ciągły.

Cechy te są niezbędna dla wykonywania działalności gospodarczej konstytuują jej pojęcie. Jedynie aktywność cechująca się nimi może zostać zakwalifikowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 2 ustawy.

Oznacza to, że brak którejkolwiek z cech funkcjonalnych działalności gospodarczej pozbawia daną działalność charakteru gospodarczego. Wówczas nie może być ona zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

Działalność wykonywana jednorazowo, bez wskazanych powyżej cech nie może być uznawana za działalność gospodarczą.

Rękodzielnicy nie wyrażają zamiaru powtarzalności określonych czynności w celu osiągnięcia dochodu, działalność ta pozbawiona jest również opisanych wyżej cech ciągłości i zorganizowania. W związku z powyższym, uzyskany przychód nie jest przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyżej opisana działalność nie może być także uznana jako twórczość rzemieślnicza. Działalność rzemieślnicza to taka, której efektów można się spodziewać, które można przewidzieć, natomiast działalność twórcza charakteryzuje się tym, że sam autor często nie może przewidzieć efektów, które zazwyczaj mogą odbiegać od oczekiwań, założeń.

Ważne:

Jeżeli zastanawiasz się czy wykonywana przez Ciebie działalność wymaga Twojej rejestracji jako przedsiębiorcy i w jaki sposób powinieneś dokonać właściwe ej dla Twojego przypadku. Taka interpretacja pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości podatkowe prawne i zniweluje możliwość narażenia się na sankcje jakie może nałożyć na Ciebie właściwy organ. go rozliczenia z urzędem skarbowym najbezpieczniejszą formą jest wystąpienie do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla Twojego przypadku. Taka interpretacja pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości podatkowe prawne i zniweluje możliwość narażenia się na sankcje jakie może nałożyć na Ciebie właściwy organ.

Podstawa prawna:

  • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBII/1/415-461/14/ASz
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT