Instrukcje

Minimalna stawka godzinowa, a obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu

Ważne:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 reguluje ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r. poz. 1564).

Powyższa ustawa wprowadza minimalną wartość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, także przy umowie zlecenia.

1. Umowa cywilnoprawna- minimalna stawka godzinowa.

Wraz z wejściem w życie Ustawy, umowy zlecenia i umowa o dzieło nie stanowiącego utworu w ramach rozumieniu prawa autorskiego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi nie będącego podmiotem gospodarczym, objęte zostały wymogiem minimalnej stawki godzinowej.

Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie Rozporządzeniem.

Na rok 2020 ta stawka to 18,00 zł brutto za godzinę.

 

2. Ewidencjonowanie czasu pracy w umowie zlecenia/ umowie o świadczenie usług

Obowiązek ewidencjonowania nałożony został w art. 8b. Ustawy, także na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych m. in:

 • umowy zlecenia (734 k.c - przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie)
 • umowy o świadczenie usług (750 k.c – świadczący usługi zobowiązuje się do dokonania określonej innej czynności niż prawna dla zlecającego wykonywanie usług).
 • Umowy o dzieło (627 k.c), która nie dotyczy utworu, lecz rezultatu pracy.

Patrz też pkt. 3 ppkt. 1)

Strony umowy są zobowiązane do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług i stosowania go (dokumentowanie). W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług wykonawcy, zleceniobiorcy, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku gdy umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Natomiast przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada wówczas w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

3. Wyjątki:

Powyższych przepisów nie stosuje się do:

1) umów zlecenia i umów o dzieło zawartych na podstawie k.c, w przypadku których o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507);

3) umów:

 • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- -wychowawczej typu rodzinnego,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w placówce tej nie ma zatrudnionego dyrektora – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba; przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie usługi;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba; przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie usługi.

 

4. Ewidencja

Ewidencjonowanie czasu pracy jest koniecznym elementem, którym zawsze charakteryzuje się stosunek pracy zawarty na podstawie kodeksu pracy. Teraz obejmie to także „zatrudnianie” na umowach cywilno-prawnych.

Prowadzenie ewidencji kontrolowane będzie przez Państwowa Inspekcja Pracy.

Za brak ewidencji Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł.

Jak ewidencjonować czas pracy?

Ewidencjonowanie czasu pracy uzależnione jest od przyjętego okresu rozliczeniowego dla danego systemu czasu pracy. Może to być umówiony czas maxymalny dla całej pracy (za cały okres), ale także okres tygodniowy lub inny dopuszczalny maxymalny rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest okres wyznaczający maksymalne, przeciętne normy czasu pracy.

Aby właściwie rozliczać i ewidencjonować czas pracy, a także bezkonfliktowo ustalać wysokość wynagrodzeń konieczne jest przyjęcie i wdrożenie regulaminu/systemu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. W zakładzie pracy może być kilka systemów, nawet gdyby miały obowiązywać niektóre z nich dla jednego stanowiska, czy jednego punktu usługowego.

W podstawowym systemie czasu pracy maksymalną normą jest, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Patrz art. 129 Kodeksu Pracy.

Natomiast, pośród szczególnych systemów czasu pracy można wyróżnić:

- system równoważnego czasu pracy;

- system pracy w ruchu ciągłym;

- system przerywanego czasu pracy;

- system zadaniowego czasu pracy;

- system skróconego tygodnia pracy;

- system pracy weekendowej;

Patrz szerzej: Procedura: Rozliczanie czasu pracy, usprawiedliwienia nieobecności oraz ewidencja nadgodzin

Podstawa prawna:

 • Ustawa Kodeks pracy: Dz.U.2020.1320 t.j.;
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2003 r. (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1564)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny