Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Jak zgłosić instalacje nie wymagającą pozwolenia?

Przedsiębiorco, w swojej działalności korzystasz z instalacji i urządzeń, które często mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Takie instalacje lub urządzenia wymagają uzyskania stosownego pozwolenia na korzystanie ze środowiska lub też być objęte obowiązkiem zgłoszenia.

Rozpoznanie czy dana instalacja lub urządzenie wymaga zgłoszenia, często powinno być poprzedzone ustaleniem, czy są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia. Poniższe porada wyjaśnia, jakie instalacje lub urządzenia niewymagające pozwolenia objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska, a jakie z takiego zgłoszenia są zwolnione. Ustalenie rodzajów instalacji lub urządzeń wymagających zgłoszenia wymaga ich analizy nie tylko z uwagi na rodzaj funkcję, ale i na moc przerobową, czy też wielkość emisji. Tym samym obowiązek zgłoszenia może powstać już po rozpoczęciu eksploatacji danej instalacji. Także zmiana istotnych informacji dotyczących sposobu ich funkcjonowania wymaga stosownego zgłoszenia.

Zgłoszenie instalacji lub urządzeń nie wymagających pozwolenia odbywa się w trybie tzw. milczącej zgody. Oznacza, to że jeżeli organ w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia nie zgłosi sprzeciwu, wówczas należy uznać, iż zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo.

Nie dokonanie zgłoszenia lub nieuzupełnienie braków zgłoszenia pomimo wezwania organu, traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone sankcją grzywny.

Na przedsiębiorcy objętym obowiązkiem zgłoszenia ciążą ponadto dodatkowe obowiązki, które powinien dopełnić już po dokonaniu zgłoszenia.

Poniższa porada przedstawia szczegółowe informacje, wskazując jakie czynności należy podjąć, aby prawidłowo zidentyfikować obowiązek zgłoszenia i zadośćuczynić wszystkim wymogom formalnym.

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, co do zasady każda instalacja (w tym urządzenia), z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca jednak negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

1. Pojęcie instalacji

Pojęcie instalacji zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 6 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Pod pojęciem instalacji p.o.ś. rozumie:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

2. Ustalenie rodzajów instalacji podlegających zgłoszeniu

Najpierw zawsze ustalamy czy planowana do realizacji instalacja czy urządzenie które planujemy zakupić podlegają co najmniej zgłoszeniu. Zgodnie z art. 152 ust. 1 p.o.ś. instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Rodzaje instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).

Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały rozróżnione z uwagi na:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytwarzanie pól elektromagnetycznych,
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

3. Instalacje wprowadzające ścieki lub wody do ziemi wymagające zgłoszenia

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia).

4. Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne wymagające zgłoszenia

Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

 1. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia).

5. Instalacje wprowadzające gazy lub pyły do powietrza

W przypadku instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza ustalenie, czy wymagają one tylko dokonania zgłoszenia lub nie albo pozwolenia jest nieco bardziej zawiłe. W przypadku bowiem instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, przyjęto rozwiązanie, iż te instalacje, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska, za wyjątkiem instalacji wprost określonych w § 2 ust. 4 pkt 1-11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).

Innymi słowy w celu eksploatacji instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza należy po pierwsze rozpoznać, czy taka instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Jeżeli taka instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia, wówczas co do zasady będzie wymagała zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska, chyba że została zwolniona z tego obowiązku.

Rodzaje instalacji, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010, Nr 130, poz. 881).

Tym samym ustalenie, czy dana instalacja wprowadzająca gazy lub pyły do powietrza wymaga zgłoszenia, należy jednocześnie ustalić, zarówno czy została ona zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia oraz czy nie została objęta wyjątkiem określonym w określonych w § 2 ust. 4 pkt 1-11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, jako nie wymagająca takiego.

Rodzaje instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza zwolnione z obowiązku dokonania zgłoszenia:

 1. instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 2. instalacje innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 3. instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 4. instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg;
 5. instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);
 6. instalacje stosowane w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 7. instalacje do oczyszczania ścieków;
 8. zbiorni
 9. ki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
 10. dygestoria - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 11. garaże;
 12. instalacje inne niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
 • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Z tym, że parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Tym samym obowiązkiem dokonania zgłoszenia są objęte następujące instalacje wprowadzające gazy lub pyły do powierza:

 1. Instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:
 • 5 MW - opalane węglem kamiennym;
 • 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
 • 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.
 1. Instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.
 1. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.
 2. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.
 3. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.
 4. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.
 5. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt
 • z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (obowiązek uzyskania pozwolenia)
 • z wyłączeniem instalacji niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwolnienie z obowiązku dokonania zgłoszenia)
 1. Instalacje do powlekania - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.
 2. Zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3.
 3. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.
 4. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych -  o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę
 5. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości powyżej 50 Mg;
 6. Młyny spożywcze.
 7. Instalacje stosowane w gastronomii - przystosowanej do obsługi powyżej 500 osób na dobę;
 8. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.
 9. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.
 10. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.
 11. Dygestoria, za wyjątkiem tych wykorzystywanych do celów laboratoryjnych.

Ponadto obowiązkiem zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza będą instalacje inne niż określone powyżej, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Zgłoszenia wymaga również wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w powyżej rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.