Umowa o dokonanie oceny zgodności

Przedsiębiorcy podejmując produkcję lub sprzedaż swoich towarów są obowiązani zapewnić aby były one zgodne z normami wynikającymi zarówno z prawa Unii, prawa krajowego jak i prawa państwa do którego mają być dostarczone.

Towary które są przeznaczone na rynek europejski muszą spełniać normy europejskie, czego potwierdzeniem jest znak CE który powinien być umieszczony przez producenta na towarach.

Przedstawiony wzór umowy na dokonanie oceny zgodności CE produktu jest standardem jednak nie dla produktu, który jest produktem spożywczym, dla dzieci i nie jest to produkt, który stanowi materiał, część zamienną urządzeń, maszyn, wyrobów budowlanych czy w przemyśle motoryzacyjnym, czy chemicznym. Wzór ten stanowi punkt wyjścia do przygotowania umowy na przeprowadzenie oceny zgodności takiego produktu zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i normami europejskimi (CE).

Pamiętaj, aby w umowie zastrzec, aby były przeprowadzone także wszystkie właściwe, wymagane testy, tak, aby produkt który zamierzasz wprowadzić do obrotu uzyskał wszystkie odpowiednie certyfikaty, atesty celem potwierdzenia spełnienia stawianych mu wymogów na rynkach jego przeznaczenia.

Przystępując do dokonania oceny zgodności określonego produktu, należy pamiętać o najważniejszych elementach, a w tym o:

  • odpowiednim wyborze podmiotu - należy starannie dokonać wyboru, nie kierując się jedynie ceną, poprzez zapytania ofertowe, precyzyjnie wskazując jaki produkt, na jaki rynek, z jakim przeznaczeniem ma być certyfikowany, oceniany,
  • precyzyjnym ustaleniu katalogu norm prawnych składających się na wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne które dany produkt, towar (wyrób) musi spełniać żeby było możliwe oznaczenie go znakiem CE.

Pamiętaj, że spełnienie norm europejskich (CE) nie jest równoznaczne, ani nie zastępuje spełnienia norm krajowych. Należy zapewnić zgodność produktów, wyrobów z tymi normami niezależnie od spełnienia norm europejskich.

Przy redagowaniu umów o dokonanie oceny zgodności należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności najważniejsze akty prawne:

1. ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1226), która określa:

a. zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów;

b. zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów oraz

c. zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008,

a ma zastosowanie do enumeratywnie wymienionych w niej wyrobów.

2. ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 542), która określa:

a. zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów;

b. obowiązki podmiotów gospodarczych;

c. warunki i tryb udzielania akredytacji;

d. zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność;

e. zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 765/2008”;

f. zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku,

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 21—29), głównym celem tego aktu prawnego jest zapewnienie, że towary legalnie dopuszczone do obrotu w jednym państwie członkowskim, będą co do zasady również dopuszczone w innych państwach członkowskich, pomimo, że są różnice pomiędzy wymogami technicznymi co do tych samych towarów pomiędzy państwami członkowskimi,

4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 30—47), wprowadza oznakowanie CE i jego ogólne zasady, które to oznakowanie jest jedynym oznakowaniem zgodności wskazującym na zgodność danego produktu z wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczenie,

5. decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 82—128), stanowiąca ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania do obrotu produktów jak również zasady dotyczące oznakowania CE, a w szczególności procedury oceny zgodności.

Wyżej wymienione akty prawne nie zastępują wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, a są jedynie podstawowymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie w zakresie oznaczania produktów (towarów) znakiem CE.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki