Trzeba wiedzieć

Twórca, w tym informatyk przedsiębiorca zapłaci tylko 5% podatku

Jeżeli „zarabiasz” na prawach własności intelektualnej (masz dochody z pracy twórczej, tantiemy), to wiedz, że od swoich dochodów możesz płacić jedynie 5% podatku. Jak to jest możliwe? Wyjaśnienie znajdziesz w poniżej zamieszczonym artykule.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa na działalność innowacyjną (tzw. IP Box, Innovation Box) wprowadzona dodanymi art. 30ca oraz 30cb w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to korzystna zmiana dla przedsiębiorców przenoszących na kontrahenta m.in. prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej do wytworzonych przez siebie dzieł. Ulga Innovation Box została wprowadzona do polskiego porządku prawnego celem skłonienia firm do lokowania i zatrzymywania własności intelektualnej w Polsce i choć na początku wywoływała kontrowersje, dziś wiemy już, że i Ty możesz z niej skorzystać.

Ważne:

Z ulgi IP Box z powodzeniem możesz skorzystać zarówno wtedy gdy tworzysz nowe technologie, jak i programy komputerowe (zob. interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR, interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.243. 2019.1.BO).

Preferencyjne opodatkowanie dotyczy dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej w zakresie których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem albo jest uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, pod warunkiem, że prawa te są chronione przez regulacje prawa krajowego lub międzynarodowego, np. patent. Obowiązek uzyskania patentu lub praw ochronnych  z rejestracji np. wzoru przemysłowego nie dotyczy jednak przedsiębiorców będących informatykami tworzącymi programy komputerowe, co powoduje, że ulga ta jest z ich punktu widzenia szczególnie interesująca. Dochód objęty omawianą ulgą może pochodzić z należności związanych z wykorzystaniem danego prawa własności intelektualnej (licencje) lub z jego sprzedażą.

W zakresie ulgi Innovation Box podstawowym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest zasada nexus, która polega na przyjęciu, że przychody związane z własnością intelektualną mogą być korzystnie opodatkowane wyłącznie w zakresie, w jakim dana własność intelektualna generująca przychód powstała wskutek prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego podatnika.

Ważne:

Aby móc skorzystać z ulgi Innovation Box musisz prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytwarzaniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszaniem prawa własności intelektualnej, co wynika z zasady nexus.

Konsekwencją zasady nexus jest także obowiązek prowadzenia przez podatnika szczegółowej ewidencji rachunkowej pozwalającej na obliczenie podstawy opodatkowania, w tym ustalenie powiązania kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami osiąganymi z praw własności intelektualnej, które stanowią efekt tych prac. Chodzi tu o tzw. ewidencje kosztów i przychodów według miejsca powstawania, czyli w przypadku informatyków – tworzonych programów komputerowych.

W tym miejscu przypomnieć należy, o czym zapewne jako przedsiębiorca – informatyk już wiesz, że ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „u.p.a.p.p.”, „prawo autorskie”) obejmuje autorskim prawem utwór w postaci programu komputerowego. Zgodnie z art. 74 ust. 2 u.p.a.p.p., ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Ważne:

Pracując jako informatyk nie masz zatem obowiązku przechodzić przez procedurę uzyskania prawa ochronnego na wytworzony przez siebie utwór – program komputerowy, gdyż nie może być on przedmiotem takiego prawa. W zupełności natomiast wystarczy, jeśli przeniesiesz prawo autorskie do oprogramowania na kontrahenta za wynagrodzeniem (sprzedaż lub udzielenie licencji). Dlatego też, jeżeli jeszcze nie założyłeś działalności gospodarczej, zastanów się czy tego nie zrobić, aby móc płacić tylko 5% podatku.

Istotną kwestią przy analizie możliwości zastosowania ulgi Innovation Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego jest uwzględnienie aspektu międzynarodowego. Zgodnie z treścią Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5, oprogramowanie chronione prawem autorskim stanowi aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne patentowi. Jest tak dlatego, że oprogramowanie spełnia cechy: nowatorskości, nieoczywistości oraz użyteczność. Bezsprzecznie zatem wynika, iż mamy do czynienia z tym samym efektem jak ten wynikający z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej.

Dokonana przez OECD wykładnia rozszerzająca ulgi IP Box ujednolica międzynarodowe postrzeganie oprogramowania jako prawa własności intelektualnej. Jest to o tyle ważne, że w części państw oprogramowanie podlega ochronie patentowej, w innych zaś, np. w Polsce, podlega prawom autorskim.

Podsumowując, dochód z tytułu zawartej w cenie usługi opłaty za prawo do korzystania (licencja) z autorskiego oprogramowania komputerowego lub przeniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego stanowiącego utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz które zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej podlega opodatkowaniu według stawki 5%. 

Podstawa prawna:                      

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 t.j.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.);
  • Interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR;
  • Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT2-1.4011.243. 2019.1.BO.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny