Porady eksperta

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela cudzoziemcowi wojewoda, który może to uczynić jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także spełnione są następujące warunki:

1. cudzoziemiec posiada:

 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, którym może być tu działalność gospodarcza,
 • zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

2. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

3. podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 • wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Wniosek o udzielenie zgody na pobyt czasowy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą należy złożyć do właściwego miejscowo (ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca) wojewody.

Koszt wniosku to 340, 00 zł z tytułu opłaty skarbowej oraz 50, 00 zł tytułem opłaty za wydanie karty pobytu.
Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentacje potwierdzającą źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie -w wysokości co najmniej 528 zł netto miesięcznie) – w tym wypadku najwłaściwsze będą roczne zeznania podatkowe składane w urzędzie skarbowym.;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Wypis z CEIDG;
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
 • zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U 2018.2094);

Stan prawny na: 27 maja 2019 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny