Porady eksperta

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony

Pytanie z dnia 22 lipca 2016

Przedstawiony problem prawny: zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 25(1) Kodeksu pracy (k.p.) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Do umów na czas określony w rozumieniu art. 25(1) k.p. nie zalicza się umów na okres próbny. Umowa na okres próbny uregulowana jest w art. 25 § 2 k.p., który stanowi, iż umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Z powyższego wynika, iż obliczając maksymalny okres zatrudnienia na czas określony oraz możliwą liczbę umów na czas określony zawartych z rzędu, nie wlicza się umowy na okres próbny.

Jeśli więc przykładowo zawarto najpierw umowę na okres próbny w okresie od 16 lutego 2015 r. do 15 maja 2015 r., a następnie umowę na czas określony w okresie od 16 maja 2015 r. do 31 maja 2016 r., to kolejna umowa na czas określony może być zawarta od dnia 1 czerwca 2016 r. maksymalnie do dnia 15 lutego 2018 r. - okres 33 miesięcy. Umowa zawarta od dnia 1 czerwca 2016 r. będzie tutaj traktowana jako druga umowa na czas określony. Możliwe jest również rozbicie tej drugiej umowy na krótsze dwa okresy, tak aby były zawarte trzy umowy na czas określony, z uwzględnieniem maksymalnego okresu zatrudnienia 33 miesięcy.

W innym przykładzie zawarto umowę na czas określony w okresie od 10 września 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. W związku z tym kolejna umowa na czas określony może być zawarta od 1 lipca 2016 r. maksymalnie do dnia 9 czerwca 2017 r. Zawarcie umowy na czas określony do dnia 21 listopada 2018 r. spowoduje, iż od dnia 10 czerwca 2017 r. strony zacznie wiązać umowa na czas nieokreślony (art. 25(1) § 3 k.p.).

Zgodnie z art. 36 § 1 k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dlatego w przedstawionym przykładzie okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc. Po trzech latach zatrudnienia, okres wypowiedzenia wydłuży się do 3 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1502)

Stan prawny aktualny na dzień 29 lipca 2016 r.

 

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć