Porady eksperta

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu, a umowa o dzieło oraz zatrudnienie na pół etatu i prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wszystkie te dochody będą brane pod uwagę przy zaciąganiu kredytu?

Pytanie z dnia 25 lipca 2017

Przedstawiony problem: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu, a umowa o dzieło oraz zatrudnienie na pół etatu i prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wszystkie te dochody będą brane pod uwagę przy zaciąganiu kredytu?

Odpowiedź na problem prawny:

Nie ma przeciwskazań prawnych do wykonywania równocześnie pracy na podstawie umowy o pracę na pół etatu oraz na podstawie umowy o dzieło u dwóch różnych pracodawców. Jeżeli chcemy wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło w tej samej branży, co na podstawie umowy o pracę, należy wziąć pod uwagę zakaz konkurencji. Jeżeli takowy podpisaliśmy, praca w tej samej branży u różnych pracodawców nie będzie możliwa. Natomiast jeżeli są to dwie różne branże np. architektura i prawo, czy tkactwo i praca kierowcy, to ewentualny zakaz konkurencji nie będzie miał zastosowania.

Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę (na pół etatu lub cały) nie przeszkadza w założeniu, prowadzeniu oraz otrzymywaniu przychodów z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie ma ograniczeń lub zakazów w treści stosunku prawnego (umowa, regulamin, zakaz konkurencji), jak i wykonywania sporadycznie dzieła dla innego zamawiającego (jeżeli nie jest to wykonywane, jako praca ciągła zarobkowa, bo wówczas wymaga rejestracji).

W obu powyższych przypadkach nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Zarówno przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło, jak również przy umowie o pracę i prowadzeniu działalności, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.u.s. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenie tylko z jednego tytułu, pod warunkiem, że z umowy o pracę otrzymywane jest minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc z umowy o pracę otrzymujemy wynagrodzenie w wysokości np. 1400 zł i dodatkowo wykonujemy pracę w oparciu o umowę o dzieło lub prowadzimy działalność gospodarczą, to musimy opłacać składki z obu tytułów. Możliwe jest także nawet, gdy zarobki z umowy o pracę są wyższe niż 2000 zł, złożenie wniosku o dobrowolne opłacanie składek z obu tytułów. Tak samo wygląda sytuacja z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym (które tylko z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę są obowiązkowe). Sytuacja zmienia się przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest obowiązkowe z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynosi ona 9% podstawy wymiaru.

Przy uzyskiwaniu przychodów z różnych źródeł, zsumowanie ich przy ustalaniu zdolności kredytowej zależy od banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt. Wszelkich informacji, w tym zakresie powinien udzielić bank.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 963), jako u.s.u.s.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny