Porady eksperta

Wystawianie faktur za usługi reklamowe przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 7 listopada 2017

Przedstawiony problem prawny: wystawianie faktur za usługi reklamowe przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej

Pytanie: Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może wystawiać faktury za usługi reklamowe?

Odpowiedź:

Po pierwsze ze względu na różne obowiązki rejestracyjne, sprawozdawcze i podatkowe stowarzyszeń prowadzących bądź nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również wymogi statutowe oraz związane z tym wymogi co do szczegółowości ewidencji księgowej, istotna jest wiedza o tym, co rozumie się przez prowadzenie lub nie, działalności gospodarczej, zwłaszcza że nieprowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców lub nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego, musi prowadzić swoją działalność statutową zawsze nieodpłatnie. Sprawa jest o tyle złożona, że równolegle funkcjonują różne definicje działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. 2017 poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Określa samodzielnie swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności, którą opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Co istotne statutowym celem stowarzyszenia nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiągnięcie zysku.

Działalność stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej, co do zasady nie mieści się w definicji działalności gospodarczej zgodnie z art. 3 pkt 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. 2017 poz. 201) – dalej jako: Ordynacja podatkowa – a tym samym nie ciąży na nich ustawowy obowiązek wystawiania rachunków, a tym bardziej nie mają one prawa do wystawiania faktur.

Nie oznacza to jednak, że w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej zawarty jest zakaz wystawiania rachunków przez podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stowarzyszenia mają prawo do wystawienia rachunku, potwierdzającego konkretne zdarzenie gospodarcze.

Jeżeli jednak stowarzyszenie ma w statucie prowadzenie działalności gospodarczej i nie wskazało odpowiedniej klasy lub podklasy zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885), w ramach której może dokonywać sprzedaży produktów lub usług bądź ma przewidziane odpłatnej prowadzenie działalności pożytku publicznego ze wskazaniem jej przedmiotu, to wówczas może z tytułu tego zakresu dokonywać sprzedaży lub fakturowania (VAT) bądź w drodze rachunku, o ile takiego obowiązku nie ma.

Poza tym w grę wchodzi tylko i wyłącznie refakturowanie kosztów, które ewentualnie stowarzyszenie ponosi na rzecz kogoś innego, w jego imieniu lub na jego rachunek. Także gdy stowarzyszenie zbywa jakąś cześć składnika aktywów, np.: drukarkę już zamortyzowaną ale jeszcze przydatną do użytku – to wówczas może wystawić rachunek lecz nie może to dotyczyć zbywania praw majątkowych (np.: autorskich), dokonywania czynności stanowiących świadczenia na rzecz osób, które mają przekazać środki w ramach sponsoringu (np.: banery reklamowe na stronach).

Podstawa prawna:

  • art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. 2017 poz. 210);
  • art. 3 pkt 9, art. 87 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. 2017 poz. 201);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885).

Stan prawny aktualny na dzień 13 listopada 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst