Porady eksperta

Uzyskanie tekstu jednolitego spółki

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi, gdzie może uzyskać tekst jednolity spółki. Wskazał, że tekst jednolity był składany w KRS.

Na wstępnie należy podkreślić, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy o KRS

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

Umowa spółki stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o rejestrację spółki w KRS. Wszelkie zmiany umowy spółki również podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do KRS. W myśl art. 9 ust. 4 ustawy o KRS tekst jednolity umowy spółki powinien zostać złożony w KRS z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do umowy.

W lipcu 2021 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze sądowym (dalej: „ustawa o KRS”), i w polskim porządku prawnym wprowadzono szereg zmian w sposobie prowadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.        Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Portalu Rejestrów Sądowych (dalej: PRS). Za pośrednictwem systemu możemy przeglądać akta rejestrowe KRS. W tym celu należy wejść na stronę https://prs.ms.gov.pl/.Przeglądarka akt rejestrowych nie wymaga zalogowania.

Każdy może przeglądać elektroniczne akta rejestrowe podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS oraz akta spraw o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Należy wybrać repozytorium akt rejestrowych a następnie wpisać numer KRS podmiotu.  W repozytorium znajdują się  akta spraw dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w tym tekst jednolity Spółki.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 30 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685).

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się słyszeć określenie takie jak umowa przedwstępna (łac. pactum de contrahendo) bądź umowa przyrzeczona (inaczej nazywaną także umową definitywną bądź ostateczną).

Czy wiesz, co one oznaczają? Czy potrafisz opisać czego dotyczą te umowy oraz wskazać różnice pomiędzy nimi? Poniżej pokrótce wyjaśniamy Ci czym są umowa przedwstępna oraz umowa przyrzeczona.

Obydwie umowy zostały przez ustawodawcę wskazane w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej też jako „k.c.”).
U

mowa przedwstępna, jest umową zobowiązującą, w której jedna ze stron (bądź obie strony umowy (tzw. umowa jedno bądź dwustronnie zobowiązujące)) składają oświadczenie zobowiązania się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej. Natomiast umową przyrzeczoną nazywamy umowę ostateczną, definitywną zawartą pomiędzy stronami umowy przedwstępnej. Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest gwarancja zawarcia przez strony w przyszłości umowy przyrzeczonej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT