Porady eksperta

Uznanie prawa do użytkowania przedsięwzięcia pobierania pożytków zgodnie z umowa zawartą na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi jako prawo wyłączne w okresie przewidzianym umową koncesji

Pytanie z dnia 26 lipca 2017

Przedstawiony problem prawny: Uznanie prawa do użytkowania przedsięwzięcia pobierania pożytków zgodnie z umowa zawartą na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi jako prawo wyłączne w okresie przewidzianym umową koncesji.

Jeżeli ze względu na przedmiot koncesji lub przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. UE.L.2014.94.1) nie stosuje się regulacji szczególnej lub strony inaczej nie postanowiły w umowie to prawo wyłączne eksploatacji lub świadczenia usług jest wynagrodzeniem za roboty budowlane lub prawem do wykonywania powierzonych usług.

Wynika to z art.3 Ustawy Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U 2016.1920) który stanowi, że na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.

W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

  1. wykonania robót budowlanych - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);
  2. świadczenia usług i zarządzania tymi usługami - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).

Pojęcie eksploatacji obejmuje wszystkie zgodne z prawem formy korzystania, w tym czerpania pożytków.

Okres w jakim obowiązuje prawo eksploatacji lub wykonywania usług będących przedmiotem umowy wraz z płatnością zawarty jest w umowie.

Jednakże indywidualna umowa zawierana pomiędzy koncesjonariuszem, a Zamawiającym może zawierać inne zapisy i postanowienia. Dla udzielenia szczegółowej odpowiedzi dla indywidulanej sytuacji niezbędna jest analiza zawartej pomiędzy koncesjonariuszem a Zamawiającym umowy.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny