Porady eksperta

Podatki Belgia-Polska

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym możliwości rozliczenia podatku w Belgii za dochód osiągnięty w Belgii oraz podatku w Polsce za dochód osiągnięty w Polsce. Zwrócił się również o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość, aby całość rozliczyć jedynie w Polsce?

Zarówno w Belgii, jak i w każdym innym kraju pracując legalnie należy pamiętać o obowiązkach podatkowych. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę płaceniem wymaganych składek zajmuje się pracodawca potrącający odpowiednie kwoty z wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać o obowiązku, jakim jest roczne rozliczenie się z urzędem skarbowym (Federale Overheidsdienst Financiën).

W celu unikania podwójnego opodatkowania osób otrzymujących dochody w dwóch lub więcej krajach, poszczególne państwa zawierają tzw. umowy bilateralne, mające na celu określenie zasad rozliczania podatników. W całej zawiłości systemów podatkowych w pierwszej kolejności wskażemy dwie podstawowe zasady unikania podwójnego opodatkowania:

1) Metoda wyłączenia z progresją

Według treści art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali 17% minus kwota zmniejszająca podatek;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2.) Metoda odliczenia proporcjonalnego

Stosownie do art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, osiąga również dochody za granicą, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w innym państwie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku należnego od dochodu tej osoby, kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w tym państwie.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się między innymi w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi państwami: Armenią, Australią, Belgią, Chile, Danią, Egiptem, Finlandią, Gruzją, Holandią, Iranem, Islandią, Kazachstanem, Kirgistanem, Koreą Południową, Luksemburgiem, Macedonia, Mołdową, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Syrią, Tadżykistanem i Uzbekistanem.

W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego podatek w Polsce oblicza się w następujący sposób:

  • w zeznaniu składanym w Polsce uwzględnia się zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i dochody zagraniczne,
  • wylicza się od łącznych dochodów podatek według polskiej skali podatkowej
  • tak obliczony podatek pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą (wysokość potrącenia nie może przekroczyć tej części podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na dochód lub zyski majątkowe, które zostały opodatkowane za granicą).

Metoda ta nie jest korzystna dla podatników, ponieważ opodatkowanie ich dochodów za granicą jest z zazwyczaj niższe niż opodatkowanie tych samych kwot w Polsce, co w konsekwencji powoduje, że podatnicy muszą zapłacić podatek dochodowy również w Polsce.

O ile powyższe definicje brzmią skomplikowanie, zasada ich stosowania jest stosunkowo prosta. Obie metody unikania podwójnego opodatkowania są sobie równe. Sytuacja zmienia się wraz z rzeczywistą kwotą podatku, jaką należy zapłacić w danym kraju. W niektórych sytuacjach może okazać się, że podatek zapłacony w Belgii jest dużo wyższy od kwoty, jaką można odliczyć w Polsce w ramach metody proporcjonalnego odliczenia. Z drugiej strony, jeśli podatek zapłacony za granicą był dużo niższy, to kwota odliczenia nie może być wyższa niż podatek faktycznie zapłacony za granicą - wtedy trzeba będzie dopłacić.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że od 2020 r. dla dochodów osiągniętych w Belgii w Polsce obowiązuje Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. Ponieważ Polska i Belgia miały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania na zasadach odliczenia z progresją, tzw. abolicja podatkowa tak naprawdę nie dotyczyła Polaków dorabiających w Belgii. Obecnie wszyscy podatnicy mogą korzystać z ulgi abolicyjnej, przy czym kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie może przekroczyć 1360 zł. Jeśli zatem kwota podatku należnego w Polsce wyliczonego na podstawie zasady proporcjonalnego odliczenia będzie wyższa od tej liczonej metodą odliczenia z progresją, w deklaracji PIT będzie można odliczyć do 1360 zł tej różnicy.

Należy zaznaczyć, że w każdym przypadku należy gruntownie przeanalizować własną sytuacją. Przede wszystkim należy ustalić, czy dana osoba zarabiająca w Belgii, podlega polskiego podatkowi (czyli ma nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski dotyczy osób, które:

  1. posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub
  2. przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Użytkownika, który wskazał, że przebywał w Belgi od końca 2021 r. do sierpnia 2022 r. (tj. powyżej 183 dni) prawdopodobnie powinien odprowadzić podatek dochodowy w Belgii, a w Polsce rozliczyć się z dochodów zgodnie z zasadą proporcjonalnego odliczenia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami liczy się czas pobytu w roku podatkowym za granicą, a nie długość kontraktu.

Jednocześnie podkreślamy, że udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualnie konsultacje z doradcą podatkowym.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 24 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT