Porady eksperta

Możliwość zatrudnienia pracownika prowadząc działalność nierejestrowaną

Użytkownik naszego serwisu jest emerytem, który prowadzi działalność nierejestrowaną. Chciałby zatrudnić emeryta, który będzie go wspomagał. Czy istnieje taka możliwość?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku (Dz.U 2019.1292) Prawo przedsiębiorców (dalej jako: „Prawo przedsiębiorców”) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez:

  • osobę fizyczną;
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność taka stanowi działalność nierejestrowaną (nieewidnecjonowaną), której nie trzeba zgłaszać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym prowadząc działalność nieewidencjonowaną nie powstaje także wymóg posiadania numeru NIP bądź numeru REGON.

Działalność nierejestrowa nie podlega także obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, jednakże osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej.

Czy osoba prowadząca taką działalność może zatrudniać pracowników?

Na sam początek należałoby rozróżnić czy zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia) czy umowy o pracę.

W przypadku umów cywilnoprawnych należałoby szukać odpowiedzi w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).

Zgodnie z art. 353§1k.c., Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zlecenia (regulowana szczegółowo przez art. 734 -751 k.c.) bądź umowa o dzieło (regulowana szczegółowo przez art. 627-646 k.c.) nie wskazują żadnych wytycznych określających kto może być zleceniodawcą bądź zamawiającym. Należy więc rozumieć, że nie istnieją przeciwskazania aby osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zawierała umowy o dzieło bądź umowy zlecenia z inną osobą fizyczną.

Trochę odmiennie należy analizować sytuację, w której osoba prowadząca nieewidencjonową działalność gospodarczą chciałaby zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Zatrudnianie na podstawie takiej umowy regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (dalej jako: „kodeks pracy”).

Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zgodnie z powyższym nie istnieją przeciwskazania by osoba fizyczna zatrudniała pracownika na podstawie umowy o pracę.

Należy jednakże pamiętać, że wraz z zatrudnieniem pracownika spoczywają na Tobie obowiązki przypisane pracodawcy. O tym jak krok po kroku zatrudniać pracowników, możesz przeczytać w naszej Instrukcji Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika? 

 

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z innymi dokumentami, które mogą Cię zainteresować czyli w szczególności:

Stan prawny na 7 stycznia 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U 2019.1292);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740);
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2020.1320).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny