Porady eksperta

Jawność akt rejestrowych KRS

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym jawność akt rejestrowych KRS. Wskazał, że wraz z pozostałymi wspólnikami założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością korzystając z systemu S24.  Wszystkie dokumenty są widoczne w Portalu Rejestrów Sądowych, w tym również dokumenty zawierające dane wrażliwe jak numer PESEL i adres zamieszkania. Czy istnieje możliwość utajnienia niektórych danych?

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6 (dotyczący rejestru przedsiębiorców). Przy czym zgodnie z przepisami akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się:

 1.  za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych,
 2. w siedzibie sądu rejestrowego,
 3. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Przepisy te stosuje się również do akt sprawy rozpoznawanej przez sąd rejestrowy i odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy.

Natomiast zgodnie z art. 198 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
dokumenty składane do sądu rejestrowego podlegają przed ich udostępnieniem ocenie przez ten sąd w celu ochrony danych osobowych. Oznacza to, że  kwestia anonimizowania danych osobowych jest uzależniona od przyjętego w danym sądzie rozwiązania. Niestety, w toku prac legislacyjnych dotyczących informatyzacji KRS nie uregulowano odgórnie kwestii związanych z ochroną danych osobowych dostępnych na Portalu Rejestrów Sądowych, pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez GIODO, Prokuratorię Generalna i Prokuratura Krajowego.

Należy zatem przeanalizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 175da ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań. Natomiast art. 175dd par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art. 175db, wykonują w zakresie działalności sądu:

 1. rejonowego – prezes sądu okręgowego;
 2. okręgowego – prezes sądu apelacyjnego;
 3. apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Zgodnie zaś z par. 2 powołanego przepisu, w ramach nadzoru, o którym mowa w par. 1, właściwe organy:

 1. rozpatrują skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród nadzorowanych administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
 3. współpracują z innymi organami sprawującymi nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez sądy i trybunały oraz z organami nadzorczymi w rozumieniu art. 51 rozporządzenia 2016/679, w tym dzielą się informacjami oraz świadczą wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego stosowania rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Mając na uwadze powyższe regulacje, rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem do sądu rejestrowego, w którym jest prowadzony rejestr spółki o anonimizację wrażliwych danych ujawnionych w Portalu Rejestrów Sądowych. Bowiem zgodnie z przepisami, sąd jest  administratorem danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe. Ponadto zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych, przed udostępnieniem dokumentów w PRS powinny one podlegać ocenie przez ten sąd pod kątem ochrony danych osobowych.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 14 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.)  
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2046 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.).

Umowa spółki a statut spółki

Zarówno umowa jak i statut, są aktami założycielskimi spółek prawa handlowego. Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych statut stanowi węższe pojęcie umowy spółki, na co wskazuje definicja zawarta w art. 3 ustawy, zgodnie z którą „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”.

Umowa spółki pełni podwójną rolę: jest jednym z warunków powstania spółki, a po jej powstaniu wpisaniu do rejestru (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, zawiązaniu spółek kapitałowych w organizacji) stanowi ustrojową podstawę funkcjonowania spółek. Umowa spółki zawierana w celu utworzenia spółki opiera się na zgodnym oświadczeniu woli wspólników, którzy zobowiązują się wnieść wkłady do tworzonej spółki oraz współpracować w inny sposób, gdy tak stanowi umowa (statut) spółki. Zgodnie z art. 4 § 2, ilekroć w kodeksie spółek handlowych mowa jest o umowie spółki, należy przez to rozumieć akt założycielski w jednoosobowej spółce kapitałowej[1].

Do essentialia negotii (łac. inne istotne składniki czynności prawnej)  umów spółek handlowych (wszystkich) należy:

 1. zobowiązanie wspólnika do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu;
 2. zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu do spółki.

Dla poszczególnych typów spółek przepisy mogą przewidywać uznanie innych elementów za przedmiotowo istotne składniki umowy. Tak jest w przypadku spółek osobowych, które w umowie spółki powinny zawierać zobowiązanie wspólników do prowadzenia przez spółkę przedsiębiorstwa. W zależności od typu spółki przepisy określają przedmiotowo istotne elementy dla poszczególnych typów spółek (art. 25 k.s.h. – spółka jawna, art. 91 k.s.h.  – spółka partnerska, art. 105 k.s.h. – spółka komandytowa, art. 130 k.s.h.  – spółka komandytowo-akcyjna, art. 157 k.s.h. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 3005 k.s.h. – prosta spółka akcyjna, art. 304 k.s.h. – spółka akcyjna).


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!