Porady eksperta

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a obowiązek opłaty składki zdrowotnej

Pytanie z dnia 22 maja 2016

Przedstawiony problem prawny: Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a obowiązek opłaty składki zdrowotnej

Rekomendacje: Osoby przebywające emeryturze mogą podjąć dodatkową formę uzyskiwania przychodów, jaką jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają dobrowolnie jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

Zasada wyrażona w powyższym przepisie (tzw. zasada ograniczenia składek ZUS), nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę tę należy opłacić niezależnie od składek ZUS, przy czym składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oblicza się w wartości 9% podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Wskazujemy przy tym, iż zwolnieniu z powyższego obowiązku podlega jednakże osoba, której świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podstawa prawna:

  • art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 121)
  • art. 82 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 581)

Stan prawny aktualny na 30 maja 2016 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT