Porady eksperta

Czy dodanie do sprzedawanych ,,online’’ kursów krawieckich, indywidualych konsultacji mailowych związanych z przeprowadzanym także kursem, spowoduje że usługa ta przestanie być traktowana jako usługa elektroniczna?

Pytanie z dnia 9 września 2017

Przedstawiony problem: Czy dodanie do sprzedawanych ,,online’’ kursów krawieckich, indywidulanych konsultacji mailowych związanych z przeprowadzanym także kursem, spowoduje że usługa ta przestanie być traktowana jako usługa elektroniczna? Czy świadczenie usługi będzie się odbywało, w takim przypadku na terenie kraju usługodawcy czy usługobiorcy?

Odpowiedź na problem prawny:

Dodanie do sprzedawanych online kursów krawieckich, indywidulanych mailowych konsultacji związanych z tym kursem nie sprawi, że usługa przestania być traktowana, jako usługa elektroniczna, ponieważ mailowe konsultacje będą także świadczone drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczenie usług elektronicznych jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, dokonywany i uzyskiwany za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego UE oraz EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną należy pamiętać o sporządzeniu regulaminu i udostępnienia go usługobiorcy. Regulamin powinien w szczególności określać:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  • warunki zawiera i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

Należy także pamiętać o odpowiedniej ochronie danych osobowych usługobiorców, zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe usługobiorców mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz. 1219)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny