Porady

Jak pracodawca może zapobiec zawodowemu wypaleniu się pracownika?

Praca może organizować życie i nadawać mu sens, ale może tez rujnować nam zdrowie, relacje społeczne i rodzinne.

Powtarzające się nieobecności w pracy, wypadki na stanowisku pracy, używanie narkotyków, wspomagaczy czy alkoholu, częste konflikty, zadania wykonywane poniżej możliwości i inne oznaki wyczerpania zawodowego występuję wszędzie.

Jak-pracodawca-moe-zapobiec

Światowy Raport Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy Narodów Zjednoczonych mówi, że z powodu licznych absencji, odszkodowań, wydatków medycznych związanych z chorobami wywoływanymi przez stres, takimi jak nadciśnienie, zawały serca, choroby wrzodowe przewodu pokarmowego, gospodarkę Stanów Zjednoczonych kosztują 200 bilionów dolarów każdego roku. Ale nie tylko USA są objęte takimi problemami. Raport nazwał stres zawodowy „zjawiskiem globalnym”. Na przykład, według przeprowadzonych badań we Francji – 67% pielęgniarek i 61% nauczycieli narzekało na stresujące warunki pracy. We wczesnych latach 90-tych skargi na stres wśród pracowników rządowych w Australii wzrosły o 90%. Raport Agencji Narodów Zjednoczonych wskazuje, że stres zawodowy to już dzisiaj plaga światowa dotykająca zarówno brytyjskich górników i szwedzkie kelnerki, jak i japońskich nauczycieli i polskich kierowników firm.
Warto monitorować przyczyny i skutki związane ze stresem, zapobiegać im i je zwalczać, warto monitorować warunki pracy, zasady zatrudniania, relacje w pracy, a także zdrowie, samopoczucie i produktywność zatrudnionych. Pierwszym krokiem może być zidentyfikowanie częstości występowania i dotkliwości stresu oraz jego przyczyn i konsekwencji dla zdrowia.


Można tez rozważyć wprowadzenie zintegrowanego pakietu zmian organizacyjnych:

- ustawić czas pracy tak, by uniknąć konfliktów z potrzebami i obowiązkami pozazawodowymi,
- umożliwić pracownikom udział w decyzjach i działaniach mających wpływ na ich miejsca pracy,
- upewnić się, że pracownicy mają dość czasu, by dokończyć zlecone im zadania, i pozwolić im na odpoczynek po zadaniach wymagających fizycznego lub umysłowego wysiłku,
- tak wyznaczyć pracownikom zadania, by dostarczały im poczucia sensu, umożliwiały wykorzystanie umiejętności i rozwój,
- jasno zdefiniować role i obowiązki w pracy,
- zapewnić atmosferę wolną od jakiejkolwiek formy dyskryminacji i molestowania,
- unikać niejasności w kwestiach bezpieczeństwa zatrudnionego i rozwoju zawodowego, promować zdobywanie nowych umiejętności.

Spawdź - Czy Twoi pracownicy ulegają wyczerpaniu zawodowemu? - Bezpłatny Test

Autor: dr Bogusław J. Feder

Na podstawie:
Beverly Potter „Beating job burnout – how to transform work pressure into productivity”,
wysokieobcasy.pl – wyd. 17 listopada 2012

Jak wyliczać wynagrodzenie pracownika?

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie pracownika powinien wcześniej przeprowadzić analizę kosztów, które się z tym wiążą.

Zapłata wynagrodzenia należnego pracownikowi to nie jedyny obowiązek pracodawcy, który wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest także uiścić należne składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, wśród których znajdują się m.in.:

  • Składka na ubezpieczenie emerytalne;
  • Składka na ubezpieczenie rentowe;
  • Składka na ubezpieczenie wypadkowe;
  • Składka na tzw. fundusz pracy;
  • Składka na tzw. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Odmiennie kształtuje się sytuacja przedsiębiorcy, który decyduje się na zawarcie umowy cywilno - prawnej i zlecenie do wykonania prac osobie trzeciej nie nawiązując z nią stosunku pracy.

W poniższej tabeli porównujemy koszt zatrudnienia pracownika przy nawiązaniu z nim stosunku pracy, zawarciu umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę objęta jest wszystkimi rodzajami ubezpieczeń. Dodatkowo pracodawca odprowadza składkę na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

W tym miejscu wskazujemy, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym oraz rentowym, dodatkowo może zostać objęta także ubezpieczeniem zdrowotnym.

Należy także wskazać, że zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia podlegają osoby, które nie przekroczyły 26 roku życia (szerzej na ten temat piszemy tu: https://mikroporady.pl/porady/jak-po-dniu-1-sierpnia-2019-r-prawidlowo-zatrudniac-mlodocianych-i-pracownikow-ktorzy-nie-ukonczyli-jeszcze-26-roku-zycia ).

W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o dzieło nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto, w naszej tabeli przyjęliśmy założenie, że Twój pracownik nie został objęty żadnym innym ubezpieczeniem społecznym niż wynikającymi z umowy z Tobą.

Problematyczne jest także wyliczenie składki na podatek dochodowy od osób fizycznych- w naszym zestawieniu postaraliśmy się o wskazanie sposobu takiego wyliczenia. Zanim do niego przystąpisz upewnij się czy Twój pracownik objęty jest I czy II progiem podatkowym.

Dla lepszego porównania przyjęliśmy, że każda z osób niezależnie od rodzaju zawartej umowy zgodziła się na wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto. Kwota ta stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Wskazujemy także, że minimalna stawka godzinowa w 2022 roku zgodnie z powyżej wskazanym Rozporządzeniem wynosi 19,70 zł.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!