Porady

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców dla potrzeb uczestnictwa w lokalnych regulacjach i dystrybucji środków UE perspektywy finansowej 2014 - 2020

1. Bardzo interesująca jest dla mikro i małych przedsiębiorców perspektywa finansowa 2014 – 2020 w zakresie środków zdecentralizowanych na województwa dla sektora MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Tylko na dwa z celów, bezpośrednio przeznaczonych dla przedsiębiorców, dotyczących ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności przewidziano prawie 16 mld euro (w ramach RPO prawie 6,5 mld). Z tego większość powinna być dostępna dla mikro i małych przedsiębiorców). Środkami tymi będzie zarządzał samorząd województwa sam przygotowując projekty w ramach poszczególnych działań. Ma to się odbywać przy konsultacjach i czynnym udziale przedsiębiorców. Dlatego też, szczególnie mikro i mali przedsiębiorcy dotychczas praktycznie marginalizowani przy rozdziale środków UE powinni zapewnić sobie właściwą reprezentację, czynne uczestnictwo i właściwy udział w dystrybucji tych środków.

Formy-wyaniania-reprezentacji

2. Dostępną paletą form dla różnego stopnia organizowania się i wyłaniania reprezentacji przedsiębiorców są zarówno rozwiązania ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j.), jak i ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U.2019.579 t.j.) oraz ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U.1989.35.194). Są to takie formy jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, izba gospodarcza, zrzeszenie handlu i usług.

3. Przy wyborze formy w jakiej można ewentualnie się zrzeszyć dla konkretnego celu, w tym przypadku dla wyboru przedstawiciela do Komitetów Monitorujących, konsultacji regionalnych programów operacyjnych, monitorowania przebiegu przetargu, konkursów, naborów wniosków, należy mieć na uwadze przede wszystkim sprawność postępowania, niskie koszty i możliwość bieżącej komunikacji, a także rozliczania wybranych przedstawicieli i reprezentantów w Komitetach .

4. Najprostszą formą, która może służyć spełnieniu powyższych celów jest stowarzyszenie zwykłe, które jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i mogą je założyć już trzy osoby. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący. Należy jednak pamiętać, iż stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. Środki na swoją działalność, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ze składek członkowskich.

5. Ponadto, stowarzyszenie zwykłe, jeżeli będzie korzystać gościnnie z siedziby u któregoś z przedsiębiorców i właściwie nie będzie potrzebować odrębnego lokalu dla działalności (adres dla doręczeń, z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do osób pełniących społecznie funkcje zarządcze) nie będzie musiało wprowadzać i pobierać składek, prowadzić ksiąg rachunkowych, o ile społeczny zarząd lub przedstawiciele wybrani do reprezentacji będą wykonywać swoje funkcje pro bono.

6. Stowarzyszenie, potocznie zwane rejestrowym, w odróżnieniu od stowarzyszenia zwykłego posiada osobowość prawną. Liczba osób mogących założyć stowarzyszenie, jest większa niż przy stowarzyszeniu zwykłym i wynosi co najmniej 15 osób. Jeśli chodzi o podmioty będące członkami, to w tym przypadku członkostwo osób prawnych nie jest całkowicie wykluczone, mogą one być bowiem wspierającym członkiem stowarzyszenia. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

7. Jeżeli z uwagi na zaangażowanie w prowadzenie własnych działalności, przedsiębiorcy nie będą mogli sami poświęcić czasu na uczestniczenia w gremiach doradczych, monitorowanie, opiniowanie projektów programów operacyjnych (w ramach działań), to wówczas mogą wybrać profesjonalnych pełnomocników, których niestety, aby móc wymagać i rozliczać, będą musieli wynagradzać. Wówczas, zajdzie potrzeba wprowadzenia składki, przy tym może to być składka jednorazowa na stworzenie budżetu dla potrzeb zapewnienia partycypacji mikro i małych przedsiębiorców w środkach programów operacyjnych UE zdecentralizowanych na województwa.

8. Jeżeli w województwie wyjątkowo funkcjonuje już choćby kilkanaście małych, ale rzeczywiście działających organizacji przedsiębiorców, zrzeszających małych i mikro przedsiębiorców takich, jak izby rzemieślnicze, stowarzyszenia kupców, zrzeszenia handlu i usług i przedsiębiorcy mogą uznać, iż te organizacje z terenu województwa, powiatów są reprezentatywne, to mogą one utworzyć związek stowarzyszeń.

9. Nie należy zapominać, iż możliwość partycypowania i wpływania na politykę regionalną daje również uczestnictwo we władzach samorządu wojewódzkiego. Przedsiębiorcy mogą w drodze wyborów samorządowych wyłonić kandydatów na radnych, reprezentujących ich interesy, utworzyć komitet wyborczy lub zgłosić kandydatów przez inny Komitet, który będzie zabiegał o głosy mikro i małych przedsiębiorców, których jest przecież we wszystkich województwach poza aglomeracjami wielkomiejskimi znacząco więcej. Sejmik województwa spełnia istotną rolę na szczeblu regionalny przyjmując akty prawa miejscowego, ustalając strategię rozwoju dla województwa i jego budżet, a w tym regulacje dla rozdziału środków z UE.

Sporządził:

adw. Jan A. Stefanowicz

Wybór formy działalności

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej zasadnicze znaczenie może mieć wybór przez przedsiębiorcę optymalnej formy prawnej spośród dostępnych na rynku. Wybierając jedną z przedstawionych form zapoznaj się z podstawowymi elementami charakteryzującymi minimalne warunki funkcjonowania i obowiązki przy zakładaniu i rejestracji oraz ograniczenia wynikające z danej formy prawnej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!