Poradnik biznesowy

Pozwy w spółce

Pozew o rozwiązanie spółki

Jednym z częstszych powództw, które występują w spółkach to powództwo o rozwiązanie spółki. Rozwiązanie spółki prawa handlowego przez sąd może nastąpić z wielu różnych powodów, jednym z nich jest wydanie orzeczenia przez właściwy sąd. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyraźnie przewidują taką możliwość, choć trzeba zaznaczyć, że spełnione muszą zostać ku temu odpowiednie przesłanki.

 

Pozew o wyłączenie wspólnika

Kolejnym powództwem, który w obrocie równie często występuje to wyłączenie wspólnika ze spółki kapitałowej lub spółki osobowej. Kodeks spółek handlowych przewiduje szczególną instytucję wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tej spółki. Podobna instytucja występuje również na gruncie prostej spółki akcyjnej. Podobnie jak przy rozwiązaniu spółki, muszą zaistnieć określone przyczyny. Istotne jest, że z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Ważne powody wyłączenia wspólnika ze spółki  - wyrok sądu

Warto podkreślić, że z przepisów nie wynika katalog ważnych przyczyn uzasadniających wyłączenie wspólnika ze spółki. Katalog ten wynika z praktyki i orzecznictwa. Każdorazowo konieczne jest uwzględnienie okoliczności danej sprawy. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa:

„Ważną przyczyną […] jest okoliczność świadcząca o tym, że działalność spółki w dotychczasowym składzie personalnym będzie wysoce utrudniona czy wręcz niemożliwa. Nie uzasadniają żądania wyłączenia przyczyny błahe, nieistotne, wynikające z drobnych sprzeczek czy niechęci między udziałowcami, a nawet poważne różnice zdań co do funkcjonowania spółki, które jednak nie dezorganizują jej działalności. […] animozje personalne nie mogą stanowić o istnieniu przesłanki uprawniającej sąd do wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyczyną uzasadniającą wyłączenie wspólników jest obiektywnie istniejąca niemożność dalszej z nim współpracy. Podkreśla się przy tym, że sąd powinien jednak badać, czy powództwo o wyłączenie wspólnika oraz przytoczone na jego poparcie »ważne przyczyny« nie są aby pretekstem do pozbycia się niewygodnej osoby ze spółki”– wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny z 22 lipca 2021 roku (I AGa 12/20).

Orzecznictwo i doktryna wskazują, że za taką ważną przyczynę należy uznać, w zależności od okoliczności, działanie na szkodę spółki, niewykonywanie przez wspólnika uchwał, nadużywanie prawa indywidualnej kontroli, naruszenie zasad lojalności wobec spółki, prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki

W tabeli przedstawiliśmy inne powództwa, które przysługują członkom poszczególnych spółek osobowych i kapitałowych. Zapoznaj się z jej treścią, aby sprawdzić jakie są opłaty za złożenie poszczególnych pozwów, oraz jaki sąd jest właściwy do ich rozpoznania.

 

Stan prawny na dzień: 27 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy 

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pozwy w spółce

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT