Umowa dożywocia

Umowa dożywocia należy do grupy umów nazywanych. Umowa została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: k.c.) w artykułach 908-916.

Na podstawie umowy dożywocia dożywotnik (zamiennie nazywany zbywcą), czyli osoba zbywająca nieruchomość zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę (zobowiązanego), który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie poprzez spełnianie świadczeń ciągłych lub okresowych do śmierci dożywotnika oraz sprawić dożywotnikowi pogrzeb (świadczenie jednorazowe).

Zgodnie z brzmieniem ustawy k.c. w sytuacji, gdy w zamian za przeniesienie własności nieruchomości zobowiązany zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Umowę dożywocia może być także zastrzeżona na rzecz osoby bliskiej zbywcy.

W przypadku zbycia nieruchomości, która została obciążenia prawem dożywocia jej nowy nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność za świadczenie należne dożywotnikowi w związku z zawarciem umowy dożywocia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym.

W sytuacji, gdy powstaną pomiędzy dożywotnikiem a nabywcom stosunki, w ramach których nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, która odpowiada wartości zobowiązania wnikającego z umowy dożywocia.

W wyjątkowych okolicznościach sąd na żądanie zobowiązanego bądź na żądanie dożywotnika sytuacji, gdy jest on zbywcą nieruchomości może rozwiązać umowę dożywocia.

Osoba, stosunku do której to dożywotnik posiada ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać uznania zawartej przez strony umowy dożywocia za bezskuteczną w stosunku do niej jeżeli w wyniku tej umowy dożywotnich stał się niewypłacalnym.

Uznania umowy dożywocia za bezskuteczną można żądać wyłącznie przed upływem 5 lat od dnia jej zawarcia.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki