Porady eksperta

Utworzenie wjazdu na posesję z drogi gminnej

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy gmina budując drogę, ma obowiązek utworzenia wjazdów na posesję. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (dalej: „ustawa”) zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zjazd publiczny należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w § 113 ust. 7 oraz § 170 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jeżeli zjazd nie będzie spełniał wymagań należy zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu. Taki wniosek należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu.

Zgodnie z art.  29 ustawy, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2, tj. w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Ratio legis wskazanego przepisu polega na zapewnieniu gwarancji realizacji zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych. Wskazany przepis wprowadza bowiem ograniczenia w korzystaniu z prawa własności, dając jednocześnie możliwość stwierdzenia, że zasadzie bezpieczeństwa ruchu drogowego należy przyznać pierwszeństwo w zestawieniu z prawem właściciela gruntu do swobodnego korzystania z własności. Również powoływanie się na zasadę równości wobec prawa nie pozwala na uznanie, że "każdy właściciel nieruchomości przylegającej do drogi publicznej" musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r., I OSK 319/10, LEX nr 745213). Przepisy ustawy bowiem takiej gwarancji nie zapewniają.

Pierwsze ograniczenie prawa własności, uregulowane w art. 29 ust. 1 ustawy pozwala co prawda właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości przyległej do drogi wybudować lub przebudować zjazd samodzielnie, ale wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia budowy ani przebudowy zjazdu. 

Dlatego też należy rozumieć te czynności w języku potocznym. Jak trafnie zauważył WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 września 2006 r., VI SA/Wa 943/06 (LEX nr 255845))

utwardzenie istniejącego zjazdu ziemnego materiałem kamiennym jest jego przebudową, na którą należy uzyskać zgodę.

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że inwestorowi niezadowolonemu z otrzymanej decyzji przysługuje odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja taka podlega również kontroli sądów administracyjnych. Przepisy art. 29 ustawy nie precyzują kryteriów udzielenia przez zarządcę drogi zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, co wskazuje, że decyzja orzekająca o wydaniu takiego zezwolenie ma charakter uznania administracyjnego. Niemniej jednak przy jej podejmowaniu zarządca drogi powinien bezwzględnie kierować się kryterium przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku ustalenia przez zarządcę, że zaprojektowany przez właściciela lub użytkownika nieruchomości zjazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zarządca drogi powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Należy podkreślić, że korzyścią regulacji z art. 29 ust. 1 ustawy jest jej szczególny charakter wobec przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że jeżeli na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia, to nie jest już w takim przypadku wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2010 r., II OSK 1722/07, ONSA WSA 2010, nr 3, poz. 49, LEX nr 584011).

Dyspozycja art. 29 ust. 2 ustawy wskazuje jednoznacznie, że jeżeli jest spełniona przesłanka budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących stanowi kompetencję zarządcy drogi. Powyższe oznacza, że w sytuacji przedstawionej przez Użytkownika gmina nie ma obowiązku utworzenia zjazdu do posesji. Wynika to z faktu, że w kompetencji gminy leży budowa lub przebudowa zjazdów istniejących. Jeżeli jest to nowa droga, to w gestii właścicieli nieruchomości leży uzyskanie zezwolenia i wybudowanie zjazdów do posesji.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 05 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT