Porady eksperta

Umowa na zastępstwo a okres wypowiedzenia

Pytanie z dnia 18 marca 2018

Przedstawiony problem prawny -Umowa na zastępstwo a okres wypowiedzenia.

Zgodnie z Nowelizacją Kodeksu Pracy, która obowiązuje od 22 lutego 2016 r., uchylono regulację wypowiedzenia umowy na zastępstwo oraz okres próbny i ustalony został jeden okres wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony i nie określony, do tych umów zaliczana jest także umowa zawarta na zastępstwo. W aktualnym stanie prawnym nadal można zawrzeć umowę na zastępstwo jednakże w formie umowy na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i zgodnie z art.36 Kodeksu Pracy wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto pamiętać że zgodnie z Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r, I PZP 33/78, OSNCP 1979/10, poz. 188) do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

W przypadku wskazania w wypowiedzeniu krótszego okresu niż okresy wskazany wyżej opisanym artykule ustawy, wypowiedzenie jest skuteczne jednakże rozwiązanie umowy o pracę, dla danego stosunku pracy następuje z chwilą upływu okresu właściwego, następuje więc przedłużenie okresu wypowiedzenia z mocy prawa. Pracownikowi przysługuje w takim wypadku także prawo do wynagrodzenia, do czasu rozwiązania umowy. [1]

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz.U 2018.108)

Stan prawny na: 19 marca 2018 r.

--


[1] Florek Ludwik, Kodeks Pracy, Komentarz , wyd. VII, WKP 2017

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny