Kazusy prawne

Zmiana zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przepis art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945), znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przykładzie omawianego rozstrzygnięcia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego możecie Państwo poznać prawa i roszczenia przedsiębiorcy w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.-Zmiana-zagospodarowania-terenu-w-sposob-sprzeczny-z-ustalenia

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]:

Przepis art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz. 778) znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Stan faktyczny:

Burmistrz miasta w sytuacji zasadzenia drzewek typowo leśnych na gruntach ornych bez czyjejkolwiek wiedzy, wszczął postępowania w tej materii, działając na podstawie art. 4 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2019 poz. 1954), oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 t.j.) i podjął decyzję, iż przedsiębiorca Mariusz K. ma przywrócić do dnia 30 czerwca 2007 r. poprzedni sposób zagospodarowania gruntów rolnych. Uzasadnił decyzję stwierdzeniem, że właściciel dokonał samowolnego zasadzenia drzewek typowo leśnych takich jak: sosna świerk, dąb, brzoza, klon oraz jodła. Pan Mariusz K. dokonał więc bez niczyjej wiedzy zmiany sposobu użytkowania gruntu z rolnych na leśne. W ocenie organu powyższe powinno skutkować nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania na podstawie art. 59 ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pan Mariusz K. odwoływał się od tej decyzji, i podniósł, iż urządził ogród przydomowy. Podkreślał, że na omawianym gruncie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej ani też gospodarki leśnej, a przedsięwzięcie nie wymagało pozwoleń organów administracji. Burmistrz zaznaczył, że przedsiębiorca narusza interesy innych osób (właścicieli rolnych), a jego działka jest działką rolną, nie leśną czy rekreacyjną. Podniósł również, że właściciel zasiał na jej powierzchni (ponad 1 ha), drzewa typowo leśne, za tym idzie zagraża urządzeniom melioracyjnym. Według Burmistrza działanie takie jest wykroczeniem oraz samowolną modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1945),
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 t.j.),
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325)

 

Rozstrzygane zagadnienie:

a) Czy przedsiębiorca Mariusz K. mógł bez czyjejkolwiek wiedzy zasadzić drzewka typowo leśne na gruntach ornych?

b) Czy wójt, burmistrz czy prezydent miasta może w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy przywrócenie poprzedniego zagospodarowania, w momencie gdy zmienił on sposób zagospodarowania terenu w taki sposób, który niezgodny jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Rozstrzygnięcie:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego właściciel dokonał samowolnego w istotnym rozmiarze zasadzenia drzewek typowo leśnych takich jak: sosna świerk, dąb, brzoza, klon oraz jodła. Dokonał więc bez niczyjej wiedzy zmiany sposobu użytkowania gruntu. Skutkować to powinno nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania na podstawie art. 59 ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc wójt (burmistrz czy prezydent miasta), mógł w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy przywrócenie poprzedniego stanu sposobu zagospodarowania.

--

[1] II OSK 6/08 - Wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny