Znajdź interesujący Cię kazus prawny

Niedopuszczalność prowadzenia innego rodzaju działalności gospodarczej niż dopuszczona w planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego określa także warunki realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych możliwych do zrealizowania na danym obszarze, w tym warunki obsługi w zakresie infrastruktury. Dlatego zanim przedsiębiorca przystąpi do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, musi sprawdzić czy jest to możliwe na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

16.-Niedopuszczalno-prowadzenia-innego-rodzaju-dziaalnoci-go

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy[1]:

O ile w planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się istnienie tylko działalności usługowej, to nie można racjonalnie twierdzić, że obejmuje to działalność produkcyjną. Tam, gdzie taka działalność jest dopuszczona, to lokalny prawodawca wyraźnie to przewiduje. Obywatele, czytając plan zagospodarowania przestrzennego, muszą mieć zaufanie do tego, co czytają. Przeciwne twierdzenie oznacza podważenie wiarygodności prawa i zaufania do prawa stanowionego. Byłyby to zjawiska niepożądane ze społecznego punktu widzenia. Z treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.) wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dochodzi do wiążącego podmioty władzy, w tym administracji, oraz podmioty spoza systemu władzy (osoby fizyczne i ich organizacje) ustalenia bądź zmiany przeznaczenia terenu na określony w tym planie cel.

 

Stan faktyczny:

Pan Jerzy prowadził działalność gospodarczą, usługową w postaci zakładu mechaniki samochodowej. Ponieważ zakład funkcjonował coraz lepiej, Pan Jerzy postanowił rozszerzyć swoją działalność także o produkowanie drobnych części do samochodów osobowych. W związku z tym podjął decyzję o rozbudowie swojego zakładu i dlatego złożył wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego przebudowy zakładu informując, że po przebudowie zamierza prowadzić w budynku działalność usługowo – produkcyjną. Wojewoda odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ze względu na niezgodność z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia terenu. W uzasadnieniu swoje decyzji Wojewoda podniósł, iż teren inwestycji przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, tymczasem inwestor planuje także prowadzić działalność produkcyjną. Pojęcie usług nie jest tożsame z pojęciem produkcji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), zwana dalej upzp
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Dz.U.2020.1333 t.j.

 

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy można prowadzić działalność gospodarczą o przedmiocie, który nie jest dopuszczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

 

Rozstrzygnięcie:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy, w którym zawarte są ustalenia dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych skonkretyzowanych terenów miasta lub gminy oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy i warunki. Przeznaczenie danego terenu w planie determinuje możliwość przyszłego wykorzystania nieruchomości wyłącznie na cele w nim wskazane.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wiąże jedynie mieszkańców danego terenu, ale także organy państwa oraz samorządowe, we właściwości których pozostaje wypowiadanie się w kwestii praw i obowiązków właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności organy opiniujące, uzgadniające i zezwalające na budowę obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 35 Prawa budowlanego ust. 1. pkt 1 przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli projekt budowlany byłby niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to właściwy organ, na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na wskazanym terenie tylko prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, to nie można wywodzić, iż można na nim prowadzić także działalność produkcyjną. Tam, gdzie taka działalność jest dopuszczona, to lokalny prawodawca wyraźnie to przewiduje.

W związku z powyższym Pan Jerzy nie może rozpocząć prowadzenia zakładu mechanicznego, w którym będzie także produkował części do samochodów osobowych, skoro miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza prowadzenia na tym terenie działalności produkcyjnej.

--

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt. II SA/Bd 1216/11

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT