Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego to dokument określający zasady zawierania umowy pomiędzy przedsiębiorcom prowadzącym sklep internetowy i konsumentem (klientem przedsiębiorcy). Ważne aby regulamin napisany przez przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy był napisany przez przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy zrozumiałym dla konsumentów językiem i uwzględniał wszystkie najważniejsze kwestie, co pomoże uniknąć wielu komplikacji i nieporozumień. 

Regulamin sklepu internetowego powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisów dotyczących sprzedaży na odległość. 

W regulaminie należy szczegółowo określić prawa i obowiązki sprzedawcy oraz prawa i obowiązki kupującego. Regulamin powinien przede wszystkim opisywać rodzaj sprzedawanych produktów, określać dostępne metody dostawy produktów, płatności i odstąpienia od umowy. Ponadto, Regulamin powinien odnosić się także do polityki prywatności, regulacji dotyczących danych osobowych, polityki zwrotów i reklamacji. 

Należy pamiętać aby w regulaminie dokładnie wskazać danę przedsiębiorcy (firmę, adres, nr wpisu do właściwego rejestru). 

Przygotowując regulamin sklepu internetowego należy zadbać aby nie zawierał on żadnych tzw. klauzul niedozwolonych w szczególności tych, które naruszałyby interesy kupującego. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca powinien poinformować konsumenta m.in. o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; 
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Przedsiębiorcy często przygotowują swój regulamin na podstawie wymogów wskazanych w art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta. Takie podejście gwarantuje, że będą w nim zawarte wszystkie najistotniejsze kwestie, a konsument zapozna się z nimi przed dokonaniem umowy sprzedaży w sklepie internetowym.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki