Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa kooperacji pomiędzy firmą polską a niemiecką, w zakresie opieki nad osobami starszymi w Niemczech

Pytanie z dnia 21 marca 2017

Przedstawiony problem: Umowa  kooperacji pomiędzy firmą polską a niemiecką, w zakresie opieki nad osobami starszymi w Niemczech.

Odpowiedź: Przy zawarciu umowy, w tym przypadku kooperacji, pomiędzy firmą polską a niemiecką należy pamiętać o wyraźnym wyborze prawa (polskiego lub niemieckiego), zarówno dla umowy jak i ew. świadczeń (w zależności od miejsca konkretnych świadczeń), które będzie miało zastosowanie. Art. 11 rozporządzenia UE w takiej sytuacji pozostawia stron swobodę wyboru porządku prawnego. Jednak zawsze, gdy świadczenie miałoby dotyczyć osób trzecich (w tym wypadku osób starszych), umowa powinna mieć elementy zastosowania do świadczenia na rzecz osoby trzeciej, a to świadczenie powinno podlegać prawu miejsca świadczenia (wg prawa miejscowego), to trzeba zastrzec w umowie to prawo, jako podstawę do rozliczenia wykonania świadczenia.

Zobacz: Wzór umowy kooperacyjnej

W przedstawionym stanie faktycznym możliwe (po zmianach) jest zastosowanie wariant II.

Umowa  kooperacji, zwana także umową o współpracy jest umową nienazwaną i trudno jest określić standardową wersję, tak aby mogła być stosowana w każdym stanie faktycznym.

Umowa ta jest zobowiązaniem do podejmowania działań dla osiągnięcia określonego celu (wyniku). Umowa o współpracy nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Zawierana jest na podstawie art. 3531 k.c., który określa granice zasady swobody umów. Zgodnie z tym przepisem strony umowy mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego (zasada słuszności i uczciwego obrotu). Oznacza to, że co do zasady, strony umowy mogą swobodnie określić warunki swojej współpracy i muszą przy tym brać pod uwagę przepisy prawa, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Umowa nie może mieć także na celu obejścia prawa.

Umowa o współpracy jest umową zobowiązującą tzn. jedna ze stron (wierzyciel) może żądać od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania się. Jest to także umowa dwustronnie zobowiązująca, z uwagi na to, że obie strony są równocześnie zobowiązane i uprawnione do żądania spełnienia świadczenia wzajemnego.

Zgodnie z art.750 k.c do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa o współpracy powinna zostać zwarta na piśmie, a każda ze stron powinna mieć swój podpisany egzemplarz.

Umowa o współpracy powinna zawierać:

  1. Określenie stron umowy – pełne dane rejestrowe i adresowe stron, określenie osób upoważnionych do podpisania umowy.
  2. Informacje o przedmiocie, którego dotyczy umowa – powinna określać do czego zobowiązują się strony podpisujące umowę.
  3. Informacje o zobowiązaniach, każdej ze stron (określone dokładnie z terminami itp.) – są to najistotniejsze postanowienia umowy, które powinny w sposób jasny i jednoznaczny określać zobowiązania obu stron w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości pomiędzy stronami umowy związanych z interpretacją postanowień w trakcie jej wykonywania. Czasami umowy o współpracy mają charakter umów ramowych tzn. takich, które wyrażają tylko zamiar stron do nawiązania współpracy w jakiejś dziedzinie, natomiast szczegóły współpracy mogą dookreślić w późniejszych umowach (np. zlecenia, sponsoringu, czy darowizny), zawieranych na podstawie ustaleń umowy ramowej.
  4. Czas obowiązywania umowy, warunki, sposób i termin wcześniejszego jej wypowiedzenia – umowa kooperacyjna powinna wskazywać miejsce spełnienia świadczenia, czas wykonywania zobowiązania oraz czas obowiązywania umowy. Umowa ta może zostać zawarta zarówno na czas określony (wygasa po okresie, na jaki została zawarta i ma w zasadzie możliwość jej wcześniejszego jednostronnego rozwiązania) i nieokreślony (obowiązuje strony do czasu jej wypowiedzenia przez jedną z nich, natomiast jeżeli nie uregulowano okoliczności rozwiązania umowy, wtedy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem określonych w przepisach okresów wypowiedzenia).
  5. Określenie sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, np. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub określenie kary umownej.
  6. Wynagrodzenie – z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia wynika, że jeżeli z umowy, ani z okoliczności nie wynika, iż przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za jego wykonanie należy się wynagrodzenie. Oznacza to, że w umowie powinna być jednoznacznie określona kwota wynagrodzenia albo zasady jej obliczania.

Zalecamy przy sporządzaniu umowy zachowanie należytej staranności, które zmniejszy ryzyko niejasności w trakcie realizowanie współpracy i ewentualnych sporów.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.